Визначення Тайпосквоттинг – різновид кіберсквоттинга, який зводиться до реєстрації в Інтернеті імен, близьких…


Тайпосквоттинг – різновид кіберсквоттинга, який зводиться до реєстрації в Інтернеті імен, близьких за написанням до імен відомих і добре розкручених ресурсів. У даному випадку шахраї розраховують на те, що користувач при наборі адреси помилиться і в результаті потрапить на сайт, наприклад, з рекламними банерами. Тема – певна сукупність фонового рисунку, заставки, набору звуків, покажчиків миші та інших елементів Робочого стола. Таргетінг – забезпечення логіки в цілеспрямованості виведення змінної інформації, як правило, залежної від тематики контенту на сторінці чи тематики всього сайту, або регіону (місця), або потреб відвідувача сторінки. Це повинно сприяти точному обхвату цільової аудиторії, здійснюваному шляхом підготовки тематичних сайтів, що враховують географічні особливості регіонів і тимчасові рамки можливого доступу до даних сайтів. Тезаурус – словник, в якому слова, що відносяться до якої — небудь області знання, розташовані за тематичним принципом, показані семантичні стосунки (родовидові, синонімічні та ін.) між лексичними одиницями. Текст – інформація, що представлена у вигляді набора алфавітно-цифрових і деяких інших символів і допускає її кодування й перенесення на машинні носії за допомогою звичайних пристроїв підготовки даних (наприклад, клавіатури). Текстовий файл – файл, щ о містить текст без форматування або файл текстового редактора. Текстові дані – послідовності з підмножини знаків, що включає тільки друковані знаки (букви, цифри, розділові знаки) і деякі керівні знаки (пробіли, табуляції, переведення рядка).
Читать  Визначення MP3, MP3pro, MPEGplus, OGG Vorbis, WAV, WMA. Domain (домен, область) – найбільша структурна одиниця Інтернету

Т

Телекомунікації [дистанційний зв’язок] – спосіб електронної передачі інформації (даних, зображення, звуку, факсів та ін.) по телефонних лініях, каналах супутникового зв’язку та ін. Відрізняються від мережних комунікацій тим, що, як правило, є зовнішніми у відношенні до них. Тобто, телекомунікаційні канали здебільшого є безпровідними засобами транспортування інформації. Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів, телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь — якого типу, по радіо, по дротам, оптичних та інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням. Телекомунікаційні освітні технології – організаційні, педагогічні, навчальні технології; форми й методи, що передбачають застосування в освітньому процесі сучасних комп'ютерних засобів й інформаційних технологій. Телеконференція – метод проведення дискусій між віддаленими групами користувачів. Одночасне візуальне й звукове спілкування, що дозволяє учасникам, які знаходяться в декількох різних, віддалених один від одного місцях, здійснювати обговорення й вирішення різних проблем. Як правило, дозволяє проводити наради між особами, географічно віддаленими одна від одної. Зв’язок здійснюється по телефонних лініях, що передають звук і зображення. Телетекст – мовна відеографія. Система передачі текстів і простої графіки по телевізійних каналах на побутові телевізори, обладнані спеціальним пристроєм. Телетекст забезпечує односторонній зв’язок.

Термінологічний словник з інформаційних технологій

Телефонія – мережна служба, що забезпечує передачу мови. Використання дискретних (цифрових) сигналів дозволяє здійснити інтеграцію різних комунікаційних мереж. Теорія інформації – розділ математики, що займається питаннями інформації з імовірнісних позицій. Вивчає можливість передачі інформації в реальних середовищах, а також розглядає питання оптимального кодування. Терабайт [ТБ, Тбайт] – одиниця вимірювання ємності пам’яті. Один терабайт дорівнює 240 байт (1 099 511 627 776 байт) або 1024 Гбайт (приблизно 1024 мільярди байтів). Термінал – елемент централізованої обчислювальної системи, який забезпечує систему засобів взаємодії з користувачем (інтерфейс) і доступ до обчислювальних ресурсів вузлового комп’ютера Internet. Як правило, не має власних ресурсів для виконання прикладних програм. Термінатор – термінатор кабелю локальної обчислювальної мережі. Пристрій, який повинен приєднуватися до обох кінців шини. Як правило, є «заглушками», що встановлюються на обох кінцях магістралі Ethernet для поглинання сигналів, які йдуть по ній, щоб не допустити їх віддзеркалення. Тест – програма або пакет програм для виявлення несправності чи помилки в системі або для оцінки її продуктивності. Тестування – процес визначення правильності роботи окремих вузлів, усього комп’ютера або його програмного забезпечення. На відміну від налагоджування, виявляє наявність помилок у програмній системі в цілому або дозволяє оцінити її продуктивність. Тестування програми – діяльність, спрямована на пошук помилок у програмному засобі, допущених при його проектуванні й розробці.

Читать  Визначення Гіпертекст (hypertext) – метод надання інформації у вигляді тексту, окремі фрагменти якого з’єднані за допомогою посилань

Т

[Всего голосов: 3    Средний: 5/5]