ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Умовою відбору записів із базової таблиці є логічні вирази, які вка — зуються в рядку Критерії, а також у рядку або. Умови, що містяться в одному рядку, але в різних стовпцях бланка, об’єднуються логічним опера — тором AND (і). Умови, що містяться в різних рядках бланка, об’єднуються логічним оператором OR (або).

Запити з полями, що обчислюються

СКБД Access 2007–2010 дає змогу створювати запити з полями, значення яких обчислюється зі значень інших полів. Наприклад, можна створити для таблиці Майстри запит із полем Кількість років, значення якого обчислюється на основі значення поля Рік народження, тобто, знаючи рік народження, можна обчислити його вік. Ще один приклад: нехай праців — ники отримують крім окладу щомісячну премію, яка залежить від стажу, а саме – за кожний рік стажу нараховується один відсоток премії від окладу.

Тоді можна створити запит із полем Зарплата, значення якого обчислю — ється на основі даних двох полів: Зарплата=Ставка+(Стаж/100)*Ставка. Щоб створити поле, значення якого обчислюється, вводимо вираз, який обчислює значення поля, у рядок Поле вільного стовпця бланка запиту. Імена полів у виразі беруться в квадратні дужки. Перед виразом слід указувати ім’я поля, значення якого обчислюється, а після нього поставити двокрапку. В одному запиті можна створювати декілька полів, значення

Яких обчислюються.

Створимо запит для таблиці Майстри з полями ПІБ й Ставка. Для цього у відкритій базі даних житл_компл відкриваємо вкладку Створити, а в групі Додатково натискаємо кнопку Конструктор запиту. На екрані з’явиться діалогове вікно Відображення таблиці. Відкриваємо в цьому вікні вкладку Таблиці (якщо вона не відкрита), натискаємо клавішу миші на імені Майстри, потім – кнопку Додати і закриваємо вікно. На екрані з’явиться порожній бланк нового запиту для таблиці Майстри.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

У першому стовпці рядку Поле встановлюємо ім’я поля ПІБ, а в другий стовпець уводимо: Зарплата:[Ставка]+([Стаж]*[Ставка])/100. Установлю — ємо сортування За зростанням по полю ПІБ. Остаточний вигляд бланка запиту зображений на рис. 12.36.

image

Рис. 12.36. Запит із полем, значення якого обчислюється

Збережемо запит з іменем запит2. Результат виконання запиту зобра — жений на рис. 12.37.

image

Рис. 12.37. Результат виконання запиту

Запити для кількох таблиць

Для вибору даних із кількох таблиць за допомогою запиту необхідно зв’язати таблиці. Як ми вже зазначали, таблиці з’єднуються за допомогою ключового поля головної таблиці й зовнішнього ключа підлеглої таблиці. Запит створює певну сукупність записів із двох таблиць або більше, у якій таблиці даних мають внутрішнє або зовнішнє з’єднання.

Запити із внутрішнім з’єднанням таблиць

Внутрішнє з’єднання полягає в тому, що запити видають на екран записи, в яких зв’язані поля головної й підлеглої таблиць збігаються. У результуючу множину запиту потрапляють ті записи головної таблиці, значення ключового поля яких збігається зі значенням зовнішнього ключа відповідних записів підлеглої таблиці. Якщо в зовнішньому полі підлег — лої таблиці такого значення ключового поля немає, то відповідні записи головної таблиці в результуючу множину не включаються.

Таким чином, результати запису із внутрішнім з’єднанням таблиць – це всі записи, в яких значення зв’язаних полів у обох таблицях збігаються, тобто поля зв’язані відношенням рівності. Внутрішнє з’єднання є найбільш поширеним варіантом з’єднання. У системі Access воно встановлюється автоматично, якщо виконуються такі умови: у таблицях є поля з однако — вими іменами й однаковими типами, причому в головній таблиці це поле є ключовим; з’єднання задане користувачем у вікні Зв’язки.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Порядок створення запису із внутрішнім з’єднанням таблиць, який видає наведену вище множину записів, такий:

Створюємо новий запит у базі даних житл_компл (відкриваємо вкладку Створити і натискаємо кнопку Конструктор запиту). На екрані з’явиться робоче середовище з діалоговим вікном Відображення таблиці (див. рис. 12.4).

При відкритій вкладці Таблиці натискаємо клавішу миші на імені таблиці Майстри, потім на кнопку Додати. Аналогічні операції виконуємо з таблицею Будівлі. Закриваємо вікно Відображення таблиці. На екрані залишиться порожній бланк нового запиту зі зв’язком по полю ПІБ між таблицями Майстри та Будівлі (рис. 12.38).

У таблиці Будівлі вибираємо поля Адреса та Квартир, а в таблиці Майс — три – поля ПІБ і Телефон (для цього на кожному імені двічі натискаємо клавішею миші). Усі ці поля будуть додані до бланка запиту, а прапорці Відображення для всіх полів установлюються автоматично.

Установлюємо сортування записів у алфавітному порядку поля Адреса, тобто За зростанням. Після цього бланк запиту матиме вигляд, як на рис. 12.39.

image

Рис. 12.38. Бланк нового запиту зі зв’язком по полю ПІБ між таблицями Майстри й Будівлі

image

Рис. 12.39. Результат конструювання запиту

Зберігаємо запит. У діалоговому вікні, що з’явилося, у полі Ім’я запиту вводимо ім’я запит4 й натискаємо кнопку ОК. Після виконання запиту отримаємо результат, представлений на рис. 12.40.

 

image

Рис. 12.40. Результат виконання запиту

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Запити із зовнішнім з’єднанням таблиць

Зовнішнє з’єднання таблиць даних у запиті може бути ліве й праве. Якщо в запиті беруть участь таблиці даних із лівим зовнішнім з’єднан-

Ням, то в результуючу множину виводяться всі записи головної таблиці й ті записи підлеглої таблиці, у яких зв’язані поля збігаються. Навпаки, якщо в запиті використовуються таблиці з правим зовнішнім з’єднанням, то після виконання запиту будуть виведені всі записи підлеглої таблиці й ті записи головної, у яких значення зв’язаних полів збігаються.

Тип з’єднання (внутрішній, зовнішній лівий, зовнішній правий) уста — новлюється під час створення запиту. За замовчуванням установлюється внутрішній тип. Його можна змінити в режимі Зв’язки за допомогою діалогового вікна Редагування зв’язків.

Створимо запит із зовнішнім з’єднанням таблиць на прикладі таблиць Майстри та Будівлі. З першої таблиці виводитимемо поля ПІБ і Стаж, а з другої – Адреса й Рік.

У відкритій базі даних житл_компл за описаною вище методикою переходимо до створення запиту в режимі Конструктор запиту.

При відкритій вкладці Таблиці у вікні Відображення таблиці дода — ємо таблицю Майстри, потім таблицю Будівлі й закриваємо вікно. На екрані відобразиться порожній бланк нового запиту зі структурою та зв’язком між цими таблицями.

Вибираємо поля таблиць, які включаються до запиту (поля ПІБ й Стаж таблиці Майстри та поля Шифр і Рік будови таблиці Будівлі). Нагадаємо, що для цього потрібно двічі натиснути клавішу миші на іменах цих полів. Прапорець Відображення встановиться автоматично для цих імен.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Установлюємо сортування записів у алфавітному порядку прізвищ.

Установлюємо зовнішнє ліве з’єднання. Для цього натискаємо праву клавішу миші на лінії зв’язку таблиць. З’явиться невелике вікно, в якому є команда Параметри об’єднання. Виконуємо цю команду. З’явиться вікно Параметри об’єднання, в якому встановлюємо перемикач із цифрою 2, що відповідає лівому зовнішньому з’єднанню (для правого зовнішнього з’єднання вмикається перемикач із цифрою 3). Після цього натискаємо кнопку ОК.

Зберігаємо запит з ім’ям запит5.

Перевіряємо себе

Які операції можна виконувати з редагування запиту? image

Сформулюйте загальний порядок редагування запиту. image

Як здійснюється перехід із режиму Таблиці в режим Конструктора? image

image

Як виконуються запити? Сформулюйте загальний порядок ство — рення запиту за умовою. image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]