ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Викличте базу даних Школа, створіть із таблиці Учні форму. Додайте до полів форми написи. image

image

image

Назви наступних трьох кнопок групи Форми,

Які розташовані в середньому стовпці, такі: Зведена діаграма, Порожня форма, Додаткові форми. Якщо натиснути кнопку Додаткові форми, то на екран виведеться меню, в якому перелічені чотири способи створення форм (рис. 12.31). Ознайомтеся з кожним, викликавши відповідну довідку. Закрийте це вікно. Зауважте, що у правому стовпці групи Форми міститься кнопка Конструктор форм, яка забезпечує

image

Створення форм, подібних до тих, які можна створити в системах програмування. Які нові можливості цим надаються?

Рис. 12.31. Чотири способи створення форм

12.8. Пошук даних у базі даних. Запити. Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць

12.8. Пошук даних у базі даних. Запити. Конструювання умов відбору за даними однієї та кількох таблиць

 

image

Запит – об’єкт СКБД, який здійснює відбір даних за певними умо — вами з таблиць БД.

За результатами запиту можна створити нову таблицю. За допомогою запиту можна модифікувати записи в таблицях, змінювати й видаляти дані, виконувати обчислювальні операції з даними. Наприклад, із таблиці Майстри можна отримати дані про кількість працівників, стаж роботи яких понад 15 років. Із таблиць Майстри та Будівлі можна отримати дані про працівників, що обслуговують будинки, в яких понад 90 квартир. Із цих таблиць можна отримати й такі дані: прізвища працівників, їхні розряди й оклади, кількість квартир, які обслуговує кожний працівник.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

Залежно від функцій, що їх виконують запити, розрізняють: запити на вибірку (вибирають дані з таблиць), запити на зміну (модифі — кують структуру й дані в таблицях), запити до сервера (здійснюють

Вибір даних із сервера) та ін.

Найчастіше використовуються перших два види запитів, особливо запит на вибірку.

image

У Access 2010 запити можна створити з використанням Майстра

Запитів; за допомогою Конструктора запиту; за допомогою SQL-ре — дактора; на основі існуючого фільтра.

Запити в системі Access можна створювати для однієї або кількох таблиць. Запити для однієї таблиці називають простими, а для двох і більше зв’язаних таблиць – складними.

Запити можна вибрати за певною умовою. Можна також створювати запити з новими полями, яких у таблиці немає, а їх значення обчислюються на основі даних існуючих полів (запити з обчисленнями).

Розглянемо порядок створення запиту за умовою на прикладі таблиці Будівлі. Нехай із цієї таблиці хочемо отримати дані про кількість і адреси квартир, які обслуговує кожен майстер (рис. 12.32).

Відкриваємо базу даних житл_компл, потім – вкладку Створити і в групі Додатково натискаємо кнопку Конструктор запиту.

Для створення запиту у вікні Відображення таблиці відкриваємо вкладку Таблиці (якщо вона не відкрита), натискаємо клавішу миші на імені таблиці Будівлі, а потім – кнопку Додати. Закриваємо вікно Відо — браження таблиці. На екрані висвітлюється порожній бланк запиту для таблиці Будівлі (рис. 12.33). Додаємо таблицю Майстри.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image

Рис. 12.32. Результат побудови запиту в режимі Конструктор запиту

image

Рис. 12.33. Бланк формування запиту

У нижній частині вікна натискаємо клавішу миші на першому стовпці рядка Поле, потім кнопку “галочка”. У меню, що відкрилося, вибираємо ПІБ. З’явиться інформація, зображена на рис. 12.34.

image

Рис. 12.34. Формування запиту (продовження)

Оскільки це поле треба виводити на екран, “галочку” в рядку Відобра — ження залишаємо. Натискаємо клавішу миші на другому стовпці рядка Поле і обираємо поле Адреса. Це поле виводиться на екран, тому “галочку” залишаємо. Так само ставимо “галочку” і для поля квартир.

На панелі швидкого доступу натискаємо клавішу миші на кнопці Збе — регти. На екрані з’явиться вікно, зображене на рис. 12.35.

image

Уводимо ім’я запит1 і натискаємо кнопку ОК. У результаті цей запит збережеться і його можна виконувати неодноразово. Зауважмо, що ім’я цього запиту з’явилося в області переходів.

Для закриття запиту натискаємо кнопку

Рис. 12.35. Зберігання запиту

Закрити “Запит1”.

Редагування запитів

Для надання запиту нового імені відкриваємо базу даних, у якій міститься цей запит (для нашого прикладу база житл_компл), натискаємо праву клавішу миші в області переходів на імені запит1, у контекстному меню, що відкрилося, вибираємо пункт Перейменувати. У результаті ім’я запит1 буде виділене прямокутником іншого кольору. Вводимо в поле цього імені нове ім’я, наприклад “запит2”, і натискаємо клавішу Enter.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Для редагування запит викликається на екран у режимі таблиці. Для цього двічі натискаємо клавішу миші на його імені. Переходимо в режим Конструктора. На екрані з’явиться бланк запиту з ім’ям запит2. Згодом можна назву запит2 змінити на іншу, наприклад: “Будинки, побудовані після 1970 року”.

Система Access надає такі основні можливості з редагування запитів:

Можна вилучити будь-який стовпець із бланка запиту. Для цього в бланку запиту виокремлюється певний стовпець і натискається клавіша Delete.

Порядок розміщення полів у таблиці, яку видає запит, можна зміню — вати. Для цього змінюється порядок розміщення певних стовпців у бланку запиту стандартним способом: виокремлюється потрібний стовпець (або стовпці) і перетягується мишею на нове місце.

Можна вилучити із запиту базову таблицю. Для цього виокремлюється таблиця і натискається клавіша Delete.

Записи, які видає запит, можна впорядковувати. Для цього в бланку запиту використовується рядок Сортування. Для полів, по яких здійс — нюватиметься впорядкування, вибирається порядок упорядкування: За зростанням або За спаданням. За замовчуванням упорядкування запи — тів не виконується. Якщо впорядкування запитів необхідно виконати по декількох полях, то впорядкування здійснюватиметься спочатку по лівому полю, потім по правому.

Здійснимо, наприклад, у запиті з ім’ям запит1 упорядкування по полю Рік За спаданням, а по полю Квартир – За зростанням. Збережемо ці зміни в запиті, закриємо його, а потім відкриємо. Побачимо, що пріори — тетним є упорядкування по полю Рік, а упорядкування по полю Квартир є вторинним. Перегляд результату сортування здійснюється в режимі таблиці. Для переходу в цей режим з режиму Конструктора натискається кнопка зі стрілкою під командою Вигляд і в меню, що відкрилося, вико — нується команда Подання таблиці.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Вказані поля (Рік і Квартир) треба розмістити в бланку запиту так, щоб вони були впорядковані зліва направо, тому що впорядкування вико — нуватиметься саме в такому порядку.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]