ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Текстовий – тип даних за замовчуванням. Кількість символів у полі не має перевищувати 255. Максимальна кількість символів, які можна ввести в поле, визначається у властивості Розмір поля. Порожні символи в частині поля, що не використовується, не зберігаються.

Поле МЕМО – довгий текст, наприклад, якийсь опис або примітка.

Максимальна довжина – 65535 символів.

Числовий – числові дані, що використовуються в математичних обчис — леннях. Конкретні варіанти числового типу та їх довжина визначаються у властивості Розмір поля. Поле може мати розмір 1, 2, 4 або 8 байт. Для проведення грошових розрахунків визначено інший тип даних – Грошова одиниця.

Грошова одиниця – грошові значення та числові дані, що використо — вуються у розрахунках, зроблених із точністю до 15 знаків у цілій та до 4 знаків – у дробовій частинах. Довжина поля – 8 байт.

Дата/час – значення дати або часу, які визначають дату з року 100 до року 9999 включно. Довжина поля 8 байт.

Лічильник – тип даних поля, в яке для кожного нового запису авто — матично вводяться унікальні послідовно зростаючі (на 1) цілі числа або довільні числа. Значення цього поля не можна змінити або видалити. Довжина поля 4 байт для цілого. За замовчуванням у поле вводяться послідовні значення. У таблиці не може бути більше одного поля цього типу. Використовується для визначення унікального ключа таблиці як зовнішнього ключа відношення.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Логічний – логічні дані, які можуть мати одне з двох можливих зна — чень: Так/Ні, Істинно/Хибно, Увімк./Вимк. Довжина поля 1 біт (насправді – 1 байт).

Поле об’єкта OLE – об’єкт (електронна таблиця Microsoft Excel, доку — мент Microsoft Word, малюнок, звукозапис або інші дані у двійковому поданні), вставлений у таблицю або Access зв’язаний із нею. Довжина поля – не більше 1 Гбайт.

Гіперпосилання – адреса гіперпосилання, що містить шлях до файла на жорсткому диску в локальній мережі або адресу сторінки в Internet або Intranet (URL).

image Комірки рядка, які містять значення атрибутів екземпляра об’єкта, називаються полями запису.

Сукупність цих значень утворює об’єкт, подібний до одновимірного масиву мови Паскаль, але його елементи мають різні типи. Такий об’єкт у термінах мови Паскаль також називається записом, а в теорії РБД і в деяких мовах програмування – кортежем.

image Кожному рядку таблиці має відповідати один і лише один екземпляр об’єкта.

image Таблиця, в якій зберігаються дані, містить стільки стовпців, скільки атрибутів має об’єкт класу, для якого записується відно-

Шення.

Рядок таблиці (або запис) є кортежем відношення, а назва стовпця (поля) – атрибутом.

image Сукупність імен атрибутів відношення називається його схемою.

Схему записуємо так: вказуємо назву таблиці НАЗВА_ВІДНОШЕННЯ, а в дужках – перелік назв стовпців. Наприклад, відношення, якому від — повідає таблиця, зображена на рис. 12.3, має таку схему: УЧНІ(ПІБ, Дата народження, Клас, Домашній телефон).

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

Рис. 12.3. Відображення відношення у вигляді таблиці

image Кількість атрибутів відношення (стовпців) називається його сте — пенем, а кількість кортежів (рядків таблиці з даними, кількість

Записів) – кардинальністю, або потужністю.

Для відношення УЧНІ (рис. 12.3) кардинальність (потужність) стано — вить 4 (у таблиці – чотири записи).

image Створення таблиць реляційної бази даних виконується з дотриманням таких вимог:

Таблиця не має двох і більше рядків, що містять в усіх однойменних полях однакові значення;

Усі стовпці таблиці мають різні назви;

У стовпці містяться дані лише одного типу;

У кожній комірці таблиці містяться лише прості (атомарні) значення. Перша і друга вимоги реалізують твердження щодо необхідності обов’яз-

Кової ідентифікації екземпляра об’єкта.

Третя вимога забезпечує “рівноправність” усіх екземплярів об’єкта, тобто можливість опрацьовувати дані всіх екземплярів однаковими процедурами. Щодо четвертої вимоги слід зазначити, що недоцільно в одній комірці вказувати, наприклад, дату народження і місце народження, прізвище, ім’я й по батькові. Тому під час аналізу відношення ПРИВАТНІ АВТО — МОБІЛІ довелося створити окрему таблицю, здійснивши декомпозицію відношення, додавши таблицю, в якій відобразити відношення ВЛАС-

НИК(Ідентифікаційний код, Прізвище, Ім’я, По батькові).

image

Бази даних, які містять лише одну таблицю, називаються про — стими.

Більшість реальних БД містять десятки й сотні взаємозв’язаних таблиць і називаються складними.

Таблиця має містити стовпець або декілька стовпців, значення в яких однозначно ідентифікують кожний рядок. Такий стовпець (або сукупність стовпців) називають ключем відношення (або ключем), а поле – клю — човим полем. Якщо ключ займає один стовпець (поле), його називають простим, у нашому випадку – складеним.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Таблиця може містити декілька ключів, але в ній використовується лише один з них – первинний. Ключ, значення якого визначається властивостями об’єкта, називається первинним. Ми вже згадували (перша вимога), що кожний рядок (запис) БД має бути унікальним. Первинний ключ у вигляді набору одного або кількох значень ідентифікує запис.

Опис структури записів таблиць здійснюється на етапі її створення (рис. 12.4).

image

Рис. 12.4. Засоби опису типів у таблиці СКБД на етапі її створення (режим подання “Конструктор”)

image Первинний ключ (primary key) – набір певних ознак, унікальних для кожного запису.

Але є випадки, для яких первинний ключ неможливо створити, ком — бінуючи значення полів (атрибутів). Наприклад, БД із прізвищами та номерами телефонів може містити два і більше абонентів Петренко І. І., а кожний абонент може мати не один телефон, а більше, причому одним

Номером може користуватися не один абонент (наприклад, двоє людей і більше на роботі телефонують з одного й того ж стаціонарного телефона). У таких випадках як ідентифікатор запису використовують штучний ключ, який генерує СКБД.

Зв’язки між таблицями бази даних здійснюються за допомогою клю — чових полів (при доповненні відношення АВТОМОБІЛІ(Виробник, Модель, Рік випуску, Державний номерний знак, Ідентифікаційний код власника), відношенням ВЛАСНИК(Ідентифікаційний код, Прізвище, Ім’я, По батькові), ми використали той факт, що не може існувати двох громадян України з однаковими ідентифікаційними кодами. Отже, атри — бут “Ідентифікаційний код власника” є первинним ключем відношення ВЛАСНИК(Ідентифікаційний код, Прізвище, Ім’я, По батькові).

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

У відношенні АВТОМОБІЛІ(Виробник, Модель, Рік випуску, Дер — жавний номерний знак, Ідентифікаційний код власника) це поле вже не буде ключовим, оскільки одній людині може належати один автомобіль і більше, а тому ключ буде зовнішнім. Зовнішній ключ забезпечує зв’язок між таблицями БД.

Наприклад, БД має дві таблиці – А і В. У таблиці А (взуття) первинним ключем є розмір. У таблиці В (колір) має бути поле з назвою розмір. У цій таблиці атрибут “розмір” буде зовнішнім ключем для логічного зв’язку таблиць В і А. Так можна знайти взуття одного розміру, але різних кольо — рів, або знайти відповідь на запитання (у СКБД це називається “запит”): “Яких розмірів є взуття білого (чорного, червоного, коричневого) кольору?”.

image Комбінуючи ключові поля, встановлюють зв’язки між таблицями.

Перевіряємо себе

Що відображає відношення та його схема? image

image

Які складові таблиці відображають значення властивості, а які – її назву?

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]