ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Яка частина інформаційної системи може вважатися моделлю? Якого об’єкта (об’єктів)? Наведіть приклади. image

Для даних про які об’єкти доцільно використовувати ієрархічну модель подання? Обґрунтуйте чому. image

Для даних про які об’єкти доцільно використовувати мережну модель подання? Обґрунтуйте чому. image

Для даних про які об’єкти доцільно використовувати реляційну модель подання? Обґрунтуйте чому. image

image

У ЕТ Excel створено таблицю, стовпці якої мають заголовки: № за порядком, назва складника, масовий вміст, ціна за 1 кг. Які типи мусять мати дані в кожному зі стовпців? Який клас об’єктів можна охарактери — зувати, використавши цю таблицю? Наведіть приклади.

image

image

Як співвідносяться між собою поняття: предметна область, клас об’єктів, об’єкт, властивості об’єкта, екземпляр об’єкта

(рис. 12.2)? Наведіть приклади з математики, фізики, хімії. image

image

Рис. 12.2. Подання моделі предметної області як ієрархічної системи “предметна область – класи об’єктів – екземпляри об’єктів”

image

image

Які класи об’єктів доцільно описувати, комбінуючи ієрархічну і реляційну моделі даних? Наведіть приклади. image

 

Виконуємо

image

image

Виокремимо клас об’єктів “Лопата”. До цього класу належать об’єкти: “Штикова лопата”, “Підбірна лопата”, “Снігопри-

image

Биральна лопата”. Яку властивість об’єкта потрібно викори — стати для виокремлення кожного з трьох об’єктів? Застосуйте структуру опису, показану на рис. 12.2. image

image

image

Зайдіть у БД за адресою http://drdz. mlsp. gov. ua/. Яке призначення БД? Яка структура даних у БД?

12.2. Реляційні бази даних. Об’єкти, таблиці. Запис, поле. Відношення. Ключі відношення. Основні типи даних

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

12.2. Реляційні бази даних. Об’єкти, таблиці. Запис, поле. Відношення. Ключі відношення. Основні типи даних

 

Реляційна база даних (РБД) відрізняється від інших можливих БД тим, що переважною формою подання даних у ній є таблиці. Водночас РБД можуть відображати предметні області з ієрархічними і мережними зв’язками між об’єктами та класами об’єктів.

image Відношення – фундаментальне поняття реляційної моделі даних. Тому й модель подання даних називається відношенням (від лат.

Relatio – “відношення”, “залежність”, “зв’язок”).

Поняття “відношення” у РБД розглядається як відображення зв’язків між об’єктами та їх властивостями в реальному світі, їх модель. Для фор — малізації дій над об’єктами РБД розроблено спеціальний математичний апарат, який ми не розглядатимемо, але деякі поняття й терміни вико — ристовуватимемо. Модель однієї й тієї ж предметної області можна спро — ектувати різними способами. Наприклад, можна створити одну таблицю з великою кількістю стовпців, або навпаки, розподілити властивості об’єктів у більшій кількості невеликих таблиць. Що краще?

image Таблиця – об’єкт СКБД, який відображає відношення і в якому зберігаються значення його атрибутів.

Нехай автомобіль, що належить приватній особі, характеризується значеннями таких властивостей: виробник, модель, рік випуску, держав — ний номерний знак, власник (прізвище, ім’я, по батькові). Тоді відповідне відношення напишемо спочатку так: “ПРИВАТНИЙ_АВТОМОБІЛЬ(вироб — ник, модель, рік випуску, державний номерний знак, власник(прізвище, ім’я, по батькові))”.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Уважно проаналізувавши зроблений запис, побачимо, що приватного власника автомобіля не завжди можна ідентифікувати однозначно, адже може бути декілька людей з однаковими прізвищем, ім’ям, по батькові. Однозначно громадянина України (як і будь-якої розвинутої держави) можна ідентифікувати, вказавши його ідентифікаційний код або серію і номер паспорта. Отже, є сенс описати відношення ПРИВАТНІ_АВТОМО — БІЛІ так: “АВТОМОБІЛЬ (Виробник, Модель, Рік випуску, Державний номерний знак, Ідентифікаційний код власника)”, додавши до нього відно — шення “ВЛАСНИК (Ідентифікаційний код, Прізвище, Ім’я, По батькові)”. Замінивши одне відношення двома (які слід подати не менше ніж двома таблицями), ми створили умови для більш точного описання екземпляра об’єкта і отримання можливості однозначно ідентифікувати кожний екземп — ляр об’єктів відношення. Операція, яку ми щойно виконали, має назву “декомпозиція відношення”.

image

Декомпозиція відношення полягає у записі моделі відношення таким чином, щоб використати лише ті властивості, які однозначно

Характеризують екземпляр об’єкта.

image У термінах РБД властивості об’єкта називають атрибутами.

image Атрибути з точки зору опису об’єкта є його властивостями, а за зміс — товим трактуванням – його дочірніми об’єктами (див. рис. 12.1, 12.2).

image Атрибути в таблиці, що є моделлю відношення, відображаються як імена полів запису (у термінах електронних таблиць – назва

Стовпця таблиці).

Кожне поле в таблиці, за домовленістю про імена об’єктів у Access, мусить мати унікальне ім’я. Воно є комбінацією з букв, цифр, пробілів і спеціальних символів, за винятком крапки (.), знака оклику (!), надряд — кового знака (’) та квадратних дужок( [ ]).

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image Ім’я не може починатися з пробілу та містити символи керування з кодами ASCII від 00 до 31. Максимальна довжина імені 64 символи.

Бази даних наповнюють різними даними: текстом, датами, значеннями часових проміжків, назвами і датами подій, числовими значеннями тощо. Рядок таблиці є записом, у якому кожний елемент строго типізований, причому, на відміну від масивів, які ми вже розглядали, вивчаючи про — грамування мовою Паскаль, типи елементів можуть бути різними. Напри — клад, для відношення ПРИВАТНІ_АВТОМОБІЛІ значення в комірках стовпців: виробник, модель, державний номерний знак, ідентифікаційний код власника мають бути рядкового типу (мовою Паскаль – string), а рік випуску – числового типу (мовою Паскаль – integer).

Залежно від особливостей даних, так само як і в мовах програмування, їх поділяють на типи. Тип даних визначається значеннями, які передбачають вводити в поле, та операціями, які виконуватимуться з цими значеннями. В Access дозволено використовувати дев’ять основних типів даних. Список типів даних розкривається після натискання на кнопку списку під час описування або модифікації таблиці.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]