ІНФОРМАТИКА для 9 класу


For j:=nc-1 downto 1 do

If c[j]<10 then write(o,’00000000’,c[j])

Else if c[j]<100 then write(o,’0000000’,c[j]) else if c[j]<1000 then write(o,’000000’,c[j])

Else if c[j]<10000 then write(o,’00000’,c[j]) else if c[j]<100000 then write(o,’0000’,c[j])

Else if c[j]<1000000 then write(o,’000’,c[j]) else if c[j]<10000000 then write(o,’00’,c[j])

Else if c[j]<100000000 then write(o,’0’,c[j]) else write(o, c[j]);

Writeln(o); close(o) END.

Виконуємо

На основі коду, наведеного нижче, створіть проект, який можна використовувати для виведення даних, поданих у вигляді масиву в файл з наступним його читанням. Для якого середовища програмування створено цю програму? image

Procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); var

F: TextFile; // файл

FName: String[32]; // ім’я файла i: integer;

Begin

FName := Edit1.Text; AssignFile(f, fName);

Append(f); // відкрити для додавання

// запис у файл

For i:=0 to Memo1.Lines. Count do // рядки нумеруются з нуля writeln(f, Memo1.Lines[i]);

CloseFile(f); // закрити файли

MessageDlg(‘Дані ДОДАНІ у файл ‘,mtInformation,[mbOk],0); end;

Дано файл, у якому кожний рядок містить три числа, відокремлені пропуском, – коефіцієнти квадратного рівняння. Допишіть до кожного рядка файла результати розв’язування відповідного рівняння та зберегти їх у новому файлі. image

Кожний рядок файла містить два слова: перше слово – англійською мовою, друге – переклад першого слова українською мовою. Написати програму для перекладу слова з англійської мови з використанням такого файла. image

Файл містить телефонний довідник міста за такою структурою: кож — ний рядок містить телефон, прізвище, назву вулиці, номер будинку, номер квартири. Напишіть програму для пошуку за довідником таких даних:

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

За номером телефону визначити прізвище та адресу проживання абонента;

За прізвищем визначити номер телефону;

За назвою вулиці визначити номери телефонів та прізвища абонен — тів. image

Файл містить результати проведення футбольного чемпіонату за такою структурою: кожний рядок містить назву команди й послідовність із N чисел Аj, відокремлених пропуском (j=1…N). Число N вказує на кількість

Команд, які брали участь у чемпіонаті. Число Аj вказує на результат (у

Балах) гри команди поточного рядка з командою j-го рядка і може набу-

Вати значень: “0” – поразка, “1” – нічия, “2” – виграш. Виведіть на екран

У вигляді таблиці результати чемпіонату. Під таблицею, через рядок, здійсніть порядкове виведення даних про назви команд, кількість нічиїх, поразок, виграшів та сумарну кількість балів, упорядкувавши виведені рядки за сумарною кількістю балів. image

 

Спробуйте самостійно розв’язати задачі одного з відбіркових турів олімпіади з програмування:

Письмо

Назва програми: writing. pas / writing. cpp

На уроці письма й каліграфії Петрик один або кілька разів поспіль виписав у зошиті одне й те саме натуральне число. Утворилося шести — цифрове число n. Допоможіть учительці з’ясувати, яке найменше число міг виписувати Петрик.

Вхідні дані. У вхідному файлі вказане шестицифрове натуральне число n.

Вихідні дані. У вихідний файл виведіть найменше натуральне число, яке міг виписувати Петрик.

 

Вхідний файл

Writing. in

Вихідний файл

Writing. out

333333 3
525252 52

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms