ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Напишіть програму з рекурсивною підпрограмою формування графіка погашення кредиту, якщо відома сума кредиту, відсотки та плато — спроможність позичальника (сума, яку він повертатиме за певний

Період часу: місяць, квартал). image

Содержание

Тема Розроблення алгоритмів із використанням допоміжних алгоритмів користувача та їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитися кодувати мовою Паскаль допо — міжні алгоритми й подавати їх у вигляді підпрограм

 

Практична робота № 18

 

Завдання

 

Обчислити площу довільного чотирикутника, якщо відомі всі його сторони та діагональ (як підпрограми використати алгоритм обчислення

Площі трикутника за формулою Герона S =

Півпериметр).

P( p — a)( p — b)( p -c), де р –

Із п’яти введених пар (x, y) виявити таку, при якій вираз 3x–4y+5 набуває найбільшого значення.

Задано координати центра (X, y) та радіуси R трьох кіл. Визначити довжини кіл, площі кругів, обмежених цими колами, та віддаленість кіл від початку координат. Указати найбільш віддалене коло.

(x2 — x1)2 + ( Y2 — Y1 )2

 

Дано координати кінців трьох відрізків. Обчислити довжину ламаної, що складається з цих відрізків (оформити у вигляді процедури алгоритм

Обчислення довжини відрізка

S = .

Тема Розробка алгоритмів з використання маси — вів як формальних параметрів та їх реаліза — ція у вигляді програм

Мета Навчитися використовувати масиви як засіб передавання даних між програмою та під — програмою

 

Практична робота № 19

 

Завдання

Написати програму для визначення середнього арифметичного елементів одновимірного масиву з використанням підпрограми, у якій здійснюється обчислення суми елементів одновимірного масиву.

Написати програму, де пошук мінімального та максимального еле — ментів масиву здійснюється у підпрограмі.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Написати програму, в якій здійснюється сортування елементів масиву за зростанням чи за спаданням у вигляді підпрограми, а запуск кожної підпрограми – за вибором користувача.

Написати програму, у якій здійснюється знаходження абсолютної та відносної похибок в окремих підпрограмах.

 

Тема Розроблення рекурсивних алгоритмів та їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитись кодувати рекурсивні алгоритми мовою Паскаль

 

Практична робота № 20

 

Завдання

Написати програму з рекурсивною підпрограмою пошуку 1+2+3+…+n.

Написати програму з рекурсивною підпрограмою пошуку n-го числа Фібоначчі (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, … кожне наступне число – сума двох попередніх).

Написати програму з рекурсивною підпрограмою множення двох цілих додатних чисел, застосовуючи лише дію додавання.

Написати програму з рекурсивною підпрограмою для обчислення значення факторіала числа n.

11. ПРОГРАМУВАННЯ. СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. ОЛІМПІАДИ

11. ПРОГРАМУВАННЯ. СТВОРЕННЯ ТА РОЗРОБЛЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ. ОЛІМПІАДИ

 

Навчальний проект, портфоліо як індивідуальний щоденник, літо — пис подій життя особистості. Етапи проекту та їх реалізація в інформаційному середовищі

 

11.1. Етапи виконання навчального проекту, завдання і види діяльності

11.1. Етапи виконання навчального проекту, завдання і види діяльності

 

У проектній діяльності інформаційно-комунікаційні технології забез — печують:

Пошук інформації для виконання етапів проекту;

Планування роботи над проектом;

Побудову моделі об’єкта дослідження;

Прогнозування результатів застосування можливих результатів проектної діяльності;

Виконання розрахунків, необхідних для досягнення мети проекту;

Спілкування учасників проекту (якщо проект виконує команда, учасники якої проживають у різних країнах);

Оприлюднення, презентація результатів проекту.

За відсутності останнього етапу начебто й не зменшується суспільна значущість результатів діяльності колективу, який виконав проект, але насправді вона може бути повністю або часткова втрачена, оскільки корис — ний продукт або спосіб його отримання не стане доступним широкому колу споживачів або тих, хто може його створювати.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Необхідність виконання певної перетворювальної діяльності виникає тоді, коли під час виконання проектної діяльності група людей дохо — дить висновку, що існує спосіб отримання суспільно корисного продукту, невідомий більшості людей, а тому інформацію про це потрібно зробити доступною для суспільства.

Подання інформації щодо об’єктів перетворювальної діяльності людини в електронних документах здійснюється у формі: тексту, наборів даних, растрового зображення; векторного зображення; анімованого зображення; відеозображення, аудіоряду.

Після створення корисного продукту, завершення виконання про — екту, інколи навіть лише після формулювання ідеї його започаткування, виникає потреба розповісти про це людям, переконати їх у необхідності й корисності (можливих) результатів виконання проекту, порадитися з ними про доцільність діяльності, тобто презентувати проект або ідею його започаткування. Таким чином, оприлюднення певних відомостей у формі, доступній не тільки для ініціатора та виконавців проекту, є однією з обов’язкових складових проектної діяльності.

image

Оприлюднення результатів перетворювальної діяльності (створення корисного продукту, процедури або технології його створення), є також діяльністю, яка полягає у перетворенні певних відомостей у форму,

Що забезпечує їх сприйняття іншими людьми.

image Форма подання відомостей щодо мети, етапів і засобів процесу вико — нання й результатів проекту є продуктом перетворювальної діяль-

Ності людини або групи людей (співвиконавців).

Перед початком виконання проекту визначаються групи виконавців проекту, тема спільного проекту і поділ його на окремі незалежні та вза — ємозв’язані частини (модулі).

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Надалі в групі здійснюється:

Вибір теми, об’єкта проектування.

Індивідуальна проектна діяльність, що включає виокремлення спільних та індивідуальних запланованих завдань та основних етапів їх розв’язання.

Групова проектна діяльність, що включає виокремлення спільних та індивідуальних запланованих завдань та основних етапів їх розв’язання.

Аналіз і описання проектного завдання.

Пропонування гіпотетичних ідей про шляхи виконання рішення проектного завдання.

Визначення етапів спільної й індивідуальної діяльності.

Розроблення загальних способів і засобів перетворення вихідних ситуацій на шукану.

Вибір індивідуальної частини проектного завдання.

Самостійне описання, пошук рішення й аналіз кожним виконавцем індивідуальної частини проекту. Поетапна реалізація та налаштування модулів проекту.

Інтегрування результатів виконання індивідуальних завдань у групові. Об’єднання окремих частин (модулів) проекту в єдине ціле; роз — роблення інтерфейсної частини проекту.

Аналіз та оцінювання результатів командної проектної діяльності. На завершення описуються алгоритм (алгоритми), необхідні технічні умови щодо використання створеного проекту, створюється інструкція для користувачів, формується перелік використаної літератури, готуються виступи, демонстраційна версія проекту, тести для демонстрації проекту;

Відбувається захист розробленого проекту.

Якщо від початку навчання учень, дослухаючись до порад, висловлених на самому початку підручника, зберігав усі свої напрацювання в електро — нному вигляді (на власному комп’ютері, у хмарному сховищі (див. п. 4. Створення персонального навчального середовища), то наприкінці року у нього створиться власне портфоліо, вміст якого можна використати під час виконання навчальних проектів, підготовки до підсумкового оцінювання.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

11.2. Олімпіади з інформатики

Важливою частиною підготовки майбутнього програміста високого рівня є участь у олімпіадному русі. Традиції всеукраїнських олімпіад з інформатики беруть початок від 80-х років минулого століття. Тоді вперше проведено всі тури олімпіад із програмування – зі шкільного до четвер — того, всеукраїнського. Нині переможці четвертого туру беруть участь у всесвітній олімпіаді з програмування. Українські школярі – програмісти неодноразово були призерами міжнародних олімпіад із програмування.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]