ІНФОРМАТИКА для 9 класу


S1,S2:real; korvvid:Boolean;

Begin repeat

Writeln (‘Перший трикутник:’); Input(x11,y11,x12,y12,x13,y13,a1,b1,c1,korvvid); until korvvid;

S1:=Square(a1,b1,c1); repeat

Writeln (‘Другий трикутник:’); Input(x21,y21,x22,y22,x23,y23,a2,b2,c2,korvvid); until korvvid;

S2:=Square(a2, b2, c2); Output(S1,S2);

End.

Таким чином, основна програма займає лише 11 рядків, тоді як у під — програмах по декілька разів виконуються дії, що повторюються: введення координат вершин трикутників (двічі), обчислення довжин сторін трикут — ників (шість разів), обчислення півпериметра та площі (двічі).

Перевіряємо себе

 

Чим відрізняються процедури від функцій? image

Які змінні називають локальними, а які глобальними? image

Яка відмінність між стандартними і нестандартними функціями? image

Чому кількість формальних і фактичних параметрів під час використання функції має бути однаковою?

Запропонуйте спосіб перевірки коректності передавання значень фор — мальних і фактичних параметрів. image

 

Виконуємо

Дано фрагмент програми: var

X, y : integer; m, rez : real;

Procedure pr1(a, b : integer; var d : real);

Var

C : integer;

Які змінні є глобальними? Звідки це бачимо? image

Які змінні є локальними? Звідки бачимо? image

image

Напишіть функцію Srect для обчислення площі прямокутника з фор — мальними величинами х, у (х, у – розміри сторін прямокутника). image

image

Напишіть функцію Strap для обчислення площі трапеції з формаль — ними величинами х, у, h (х, у – розміри основ трапеції, h – висота). image

image

Функції Srect і Strap уведіть у головну програму й перевірте пра — вильність її роботи. image

 

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

10.2. Використання масивів як формальних параметрів

Аргументами (параметрами) функцій можуть бути не тільки окремі змінні, але й масиви. У цьому випадку можна використовувати як масиви фіксованого розміру, так і невизначеного (масиви змінної довжини).

Якщо посилання на фактичний параметр-змінну пов’язане з індек — суванням масиву або перебуванням об’єкта за його покажчиком, то ці дії виконуються до активізації процедури або функції.

Якщо формальний параметр – нетипізований параметр-змінна, відпо — відний фактичний параметр може бути довільним посиланням на змінну незалежно від її типу.

Усередині процедури або функції нетипізований параметр-змінна не має типу, тобто він несумісний зі змінними всіх інших типів, якщо йому не присвоєно визначений тип за допомогою приведення типу змінної.

Приклад 10.2.1. Використання нетипізованих параметрів-змінних: const n=10;

Type massiv=array[1..n] of integer; var x:massiv;

Y, i:integer;

Procedure sum(a:massiv;var s:integer); //Параметр а оголошений як нетипізований масив

Var i:integer; begin

S:=0;

For i:=1 to n do s:=s+a[i]; end;

Begin

For i:=1 to n do

Begin x[i]:=random(100);

Write (x[i]:5); end;

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]