ІНФОРМАТИКА для 9 класу


3. image Назвіть види порушень авторських прав у Інтернеті й опишіть їх. image

image

Опишіть (наведіть приклади) основні перешкоди розвитку інтелек — туальної власності в Інтернеті. image

У розділі наведено деякі моральні настанови. Додайте ті, яких, на вашу думку, бракує у списку. image

image

Етичні та правові норми при створенні й використанні інформацій — них ресурсів ґрунтуються на дотриманні принципів, які зазначено

В цьому розділі. Доповніть список принципами, яких, на вашу думку, не вистачає. image

image

Знайдіть в підручнику з історії розділ, який описує культурне життя в українських землях і, дотримуючись правил цитування, викори — стайте три різні фрагменти тексту. image

image

СЛОВНИЧОК

Содержание

Авторське право – галузь права інтелектуальної власності; покликане захи — щати лише зовнішню форму вираження об’єкта (літературні, художні, аудіо-, відеотвори, комп’ютерні програми, бази даних, карти, фотографічні твори), тобто їх “матеріальне втілення”.

Дані – подання фактів, понять або інструкцій у формі, прийнятній для спілкування, інтерпретації, опрацювання людиною або за допомогою автоматичних засобів.

Знання – зафіксована й перевірена практикою інформація, яка використо — вувалася і може багаторазово використовуватися для прийняття рішень.

Інформаційна грамотність – здатність розвивати, розміщувати, оцінювати інформацію і найбільш ефективно її застосовувати.

Інформаційна етика – розглядає проблеми власності, доступу, недотор — канності приватного життя, безпеки та спільності інформації.

Інформаційна культура – знання, вміння та навички ефективного пошуку і правомірного використання потрібної інформації.

Інформаційне суспільство – це суспільство, в якому діяльність людей щонайбільше зосереджується на опрацюванні інформації, а матеріальне виробництво та виробництво енергії здійснюють машини.

Інформаційно-комунікаційна компетентність – здатність особистості використовувати на практиці інформаційно-комунікаційні технології для задоволення власних індивідуальних потреб і розв’язання завдань – (ІКТ-компетентність).

Плагіат – привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Право інтелектуальної власності – закріплені законом права на резуль — тат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій, інформаційній та інших галузях.

Прийняття рішень – вибір найкращого в деякому сенсі варіанта дії з можливих на підставі наявної інформації.

Фрілансинг (від англ. freelancer – вільний списоносець, найманець; у переносному значенні – вільний художник) – праця за тимчасовими контрактами, переважно надомна. Поширена форма роботи ІТ-фахівців і журналістів.

 

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

2. МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ

2. МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Основні інформаційні процеси, комп’ютерна мережа, локальні, регіональні, глобальні мережі, інформаційні, обчислювальні та інформаційно-обчислювальні мережі, Інтернет – всесвітня мережа, IP-адреса, доменне ім’я, URL-адреса.

Апаратне та програмне забезпечення мереж, канали зв’язку, апа — ратні пристрої інфокомунікацій, мережні протоколи, хостинг, сервіси мереж, пошук даних, електронні освітні ресурси.

 

 

2.1. Канали зв’язку, їх види. Мережні пристрої. Мережні протоколи. IP — та FTP-протоколи.

Адресація в мережах

2.1. Канали зв’язку, їх види. Мережні пристрої. Мережні протоколи. IP — та FTP-протоколи.

Адресація в мережах

 

image

image

image

image

image

image

Фізичними компонентами комп’ютерної мережі є пристрої приймання/ передавання (модеми, підсилювачі, комутатори, кабелі, спеціальні обчислювальні комплекси, які здійснюють комутацію, маршрутизацію і доступ до мереж), для кожного з яких мають бути описані (і стандар — тизовані) параметри вхідного й вихідного сигналів (напруга, тривалість окремих сигналів, частота їх посилань тощо, електричний опір ліній зв’язку тощо).

Збирання

Переда — вання

При — ймання

Опрацю — вання

Переда — вання

При — ймання

Аналіз ухва — лення рішення

Збирання

Переда — вання

При — ймання

Опрацю — вання

Переда — вання

При — ймання

Аналіз ухва — лення рішення

Зберігання інформації

Зберігання інформації

image

image

image

image

image

image

image

Рис. 2.1. Узагальнена модель інформаційних процесів

Для злагодженої роботи мережі правила опрацювання сигналів мають бути спільними для всіх пристроїв мережі й виконуватися з достатньою для безпомилкового передавання даних точністю. Оскільки дані в комп’ютері та під час їх транспортування (рис. 2.1) подано в формі різних електрич — них сигналів, потрібно наперед визначити й описати способи та форми їх подання на всіх рівнях і етапах опрацювання, тобто створити й описати модель обміну даними. Модель обміну даними включає формалізований опис процедур, що виконуються в обчислювальній мережі, – кодування, передавання, маршрутизації, комутації, декодування.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів
[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]