ІНФОРМАТИКА для 9 класу


End;

For i:=1 to n do Begin

For j:=1 to n do Write (A[i, j]:3); writeln;

End;

End.

Перевіряємо себе

 

Які елементи належать головній діагоналі? image

Які елементи належать бічній діагоналі? image

Як задати умову доступу до елементів, що лежать над / під головною діагоналлю? image

Як задати умову доступу до елементів, що лежать над / під бічною діаго — наллю? image

Як задати умову перевірки відповідності елемента, що міститься на перетині діагоналей, певним умовам? image

 

Виконуємо

Замінити всі елементи головної діагоналі одиницями. image

Замінити всі елементи, що містяться нижче головної діагоналі, нулями. image

 

Замінити всі елементи, що містяться нижче бічної діагоналі, нулями.

Замінити всі елементи, що містяться вище бічної діагоналі, нулями.

Написати програму знаходження мінімальних і максимального елементів головної та бічної діагоналей. image

image

Дано квадратну матрицю розмірності n. Надрукувати елементи бічної діагоналі в порядку зростання. image

image

Таблицю футбольного чемпіонату задано квадратною матрицею порядку n, у якій всі елементи, що належать головній діагоналі, дорівнюють 0, а кожний елемент, що не належить головній діагоналі,

Дорівнює 2, 1 або 0 (кількість очок, набраних у грі: 2 – виграш, 1 – нічия, 0 – програш). Визначити команди, які посядуть призові (І, ІІ та ІІІ) місця в турнірі. image

Содержание

Тема Розроблення алгоритмів опрацювання дво — вимірних масивів та їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитися описувати опрацювання двови — мірних масивів мовою Паскаль

 

Практична робота № 16

 

Завдання 16.1. Дано натуральне число n. Визначити кількість додатних та від’ємних елементів таблиці aij, де i, j = 1, 2,…, n, якщо Aij = sin(i+j).

Завдання 16.2. Дано квадратну дійсну матрицю порядку n. Усі мак — симальні елементи матриці замінити нулями.

Завдання 16.3. Дано квадратну дійсну таблицю розмірності n. Обчис — лити кількість входжень заданого з клавіатури елемента.

Тема Класичні алгоритми для роботи з двови — мірними масивами, їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитися кодувати мовою Паскаль алго — ритми опрацювання двовимірних масивів

 

Практична робота № 17

 

Завдання 17.1. У дійсній матриці розмірністю 6х9 знайти суму еле — ментів рядка, що містить найбільший елемент. Вважається, що такий елемент у матриці єдиний.

Завдання 17.2. Дано натуральні числа n, m та матриці дійсних чисел Aij, Bij, де i = 1, 2,…, n; j = 1, 2,…, m. Обчислити значення елементів матриці Cij як добуток відповідних елементів Aij*Bij.

Завдання 17.3. Знайти різницю між найменшим та найбільшим зна — ченням елементів головної діагоналі квадратної матриці розмірністю n.

10. ПРОГРАМУВАННЯ. ДОПОМІЖНІ АЛГОРИТМИ

10. ПРОГРАМУВАННЯ. ДОПОМІЖНІ АЛГОРИТМИ

 

Концепція структурного програмування полягає в тому, що велика задача зводиться до послідовності невеликих підзадач, для розв’я — зування яких складають невеликі алгоритми, які потім виклика-

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Ються у головному алгоритмі. Такі алгоритми, призначені для пошуку проміжних результатів, називаються допоміжними алгоритмами.

Процедури і функції.

 

10.1. Допоміжні алгоритми користувача. Локальні та глобальні змінні; формальні й фактичні параметри

10.1. Допоміжні алгоритми користувача. Локальні та глобальні змінні; формальні й фактичні параметри

 

Під час написання програм досить часто виникає потреба виконати однакові дії з різними даними в різних місцях програми. Тому ділянки коду, що виконується більше одного разу, можна записати один раз, забез — печивши доступ до нього довільну кількість разів.

Код, який описує допоміжний алгоритм, часто називають підпро — грамою. З підпрограм формуються модулі – бібліотеки підпрограм, які можуть входити до стандартної чи налаштованої користувачем системи програмування. У мові програмування Паскаль для опису підпрограм, а отже, й допоміжних алгоритмів, застосовуються процедури та функції.

 

image Процедура – незалежна іменована частина програми, призначена для виконання певних дій.

Після опису процедури її можна викликати на ім’я із будь-якої частини програми. Коли процедура закінчить виконання, програма продовжиться з оператора, який іде безпосередньо за оператором виклику процедури. Використання імені процедури в програмі називається оператором про — цедури, або викликом процедури.

image Ім’я процедури не може входити у вираз як операнд.

image Функція – незалежна іменована частина програми, призначена для виконання певних дій, результатом яких є значення, яке вона повертає.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image Відмінність процедури і функції полягає в тому, що ім’я функції входить у вираз як операнд і функція повертає одне значення, тоді

Як процедура може повертати кілька значень або не повертати зовсім.

Структура описання процедур і функцій така сама, як і всієї про — грами. Проте все, що описано в процедурах і функціях, доступно лише

Цим процедурам і функціям та не поширюється на всю програму. Ці описи називаються локальними. А всі описи, що містяться в основній програмі, доступні як основній програмі, так і всім процедурам та функціям, що в ній описані. Вони називаються глобальними.

Слід зазначити, що поняття “глобальний” і “локальний” потрібно розу — міти стосовно деякої підпрограми. Розглянемо це на прикладі:

Procedure P1;

Var A1, B1, C1 : Integer;

Begin

Можна використовувати як глобальні змінні A0, B0, C0 так і локальні A1, B1, C1

End;

Begin

Можна використовувати тільки A0, B0, C0

End.

Program SubProc;

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]