ІНФОРМАТИКА для 9 класу


End;

Writeln (‘Останній стовпчик масиву:’);

For i:=1 to n do begin

Write (A[i, m]:3);

End;

End.

Приклад 9.2.2. Дано натуральні числа n, m і матриці цілих чисел Aij, Bij, де i = 1, …, n, j = 1, …, m. Обчислити значення елементів матриці Cij, якщо Cij = Aij + Bij.

Const n = 3; m = 5;

Var A, B,C: array[1..n,1..m] of integer; i, j: integer;

Begin Randomize;

Writeln (‘Масив А:’); For i:=1 to n do Begin

For j:=1 to m do begin A[i, j]:=random(50);

Write (A[i, j]:3); end;

Writeln;

End;

Writeln (‘Масив В:’); For i:=1 to n do Begin

For j:=1 to m do begin B[i, j]:=random(100);

Write (B[i, j]:3); end;

Writeln;

End;

Writeln (‘Результуючий масив С:’); For i:=1 to n do

Begin

For j:=1 to m do begin C[i, j]:=A[i, j]+B[i, j];

Write (C[i, j]:5); end;

Writeln;

End;

End.

Одна з типових задач — пошук максимального або мінімального еле — мента матриці. Розв’язання цієї задачі принципово не відрізняється від розв’язання аналогічної задачі для одновимірних масивів (приклади 7.8.1, 7.8.2).

Приклад 9.2.3. Знайти індекси найбільшого та найменшого елементів двовимірного масиву

Const N = 20; M = 20;

Var A:array[1..N, 1..M] of Integer;

Maxi, maxj, mini, minj, max, min, i, j: Integer; begin

Randomize;

For i:=1 to n do Begin

For j:=1 to m do begin A[i, j]:=random(50);

Write (A[i, j]:5); end;

Writeln;

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

End;

Max:= A[1,1]; min:=A[1,1];

Maxi := 1; maxj := 1; mini := 1; minj := 1; for i := 1 to N do

For j := 1 to M do

Begin

If A[i, j] > max then begin

Max:=A[i, j]; maxi := i; maxj := j; end;

If A[i, j] < min then begin

Min:=A[i, j];mini := i; minj := j; end;

End;

WriteLn(‘Max(‘, maxi, ‘,’ , maxj, ‘)=‘,max,’ Min(‘, mini, ‘,’ , minj, ‘)=‘,min); end.

Перевіряємо себе

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]