ІНФОРМАТИКА для 9 класу


For і:=1 to 5 do for j:=1 to 5 do

А[і, j]:=random(L-K)+K; end.

Аналогічну структуру має код, що ініціалізує всі елементи матриці деякими значеннями:

Var

A:array[1..5,1..5] of real; i, j:integer;

Begin

For i:=1 to 5 do for j:=1 to 5 do

A[i, j]:=10*i/j; //формула задається користувачем

End.

Щодо виведення матриці, то слід зауважити, що у вікні результатів програми елементи матриці мають подаватись у вигляді таблиці. Тому переводити курсор на новий рядок слід лише після виведення всіх еле — ментів поточного рядка:

Var

A:array[1..5,1..5] of integer; i, j:integer;

Begin

For i:=1 to 5 do begin

For j:=1 to 5 do

Write(a[i, j],’ ‘); //виведення рядка

Writeln; //переведення курсора на наступний рядок

End;

End.

Перевіряємо себе

 

Для чого оголошувати розмірність двовимірного масиву у розділі кон — стант? image

Якщо масив оголошено в розділі типів користувача, то як до нього отри — мати доступ з основної програми? image

Перелічіть операції, які можна виконати над матрицями та їх елемен — тами. image

Як згенерувати масив, використовуючи генератор випадкових чисел з діапазону [K, L]? image

Опишіть, як оголошується масив масивів. image

 

Виконуємо

Напишіть програму, у якій із масиву А, введеного з клавіатури, утво — рюється новий масив В, елементи якого – піднесені до квадрату елементи масиву А. image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Напишіть програму, у якій із масиву А, введеного з клавіатури, утворю — ється новий масив В, елементи якого – квадратні корені елементів масиву А. image

Напишіть програму табуляції функції y=f(x) на проміжку [а, b]. Результати розмістіть у двовимірний масив, де перший рядок – аргумент, а другий – значення функції. image

Напишіть програму, що відображає таблицю Піфагора (на перетині відповідних номерів стовпців і рядків містяться їх добутки). image

Напишіть програму генерації масиву дійсних чисел (з точністю до трьох знаків після коми), використовуючи генератор випадкових чисел. image

image

Запропонуйте спосіб генерування від’ємних елементів масиву, вико — ристовуючи генератор випадкових чисел. image

image

Напишіть програму генерування від’ємних елементів масиву, вико — ристовуючи генератор випадкових чисел. image

 

9.2. Алгоритми опрацювання значень елементів двовимірних масивів – опрацювання елементів по рядках та стовпцях

9.2. Алгоритми опрацювання значень елементів двовимірних масивів – опрацювання елементів по рядках та стовпцях

 

Приклад 9.2.1. Дано натуральні числа n, m та випадкові дійсні числа, що утворюють таблицю A[i, j], де i = 1,2,…, n; j = 1, 2, …, m. Роздрукувати в рядок елементи, розташовані в останньому стовпці.

У цій задачі, хоча задана двовимірна таблиця, другий індекс у всіх елементів, що будуть друкуватися, дорівнює m. Тому досить одного циклу по рядках для виконання задачі. Зауважте, що для заповнення масиву повністю потрібно два цикли по рядках і стовпцях.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Const n = 10; m = 8;

Var A: array[1..n,1..m] of integer; i, j: integer;

Begin

Randomize;

For i:=1 to n do Begin

For j:=1 to m do begin A[i, j]:=random(50);

Write(A[i, j]:3); end;

Writeln;

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]