ІНФОРМАТИКА для 9 класу


image

Що називають ІС? Наведіть приклади ІС, якими ми користуємося щодня. image

Поясніть, як створюється ІС, яку ми використовуємо для того, щоб знайти маршрут від і до певного пункту великого міста. Розгляньте варіанти авто — мобіліста і пішохода (людини, що користується громадським транспортом).

image

Виконуємо

Визначте, які об’єми інформації містяться на вашому комп’ютері у формі текстових документів, документів, що містять нерухомі зображення, відео — файлах. Порівняйте, зробіть висновки. image

image

Знайдіть відомості про Алана Тюрінга і тест Тюрінга. Збережіть їх для подальшого використання. image Які два абзаци тексту параграфа безпосередньо пов’язані з діяльністю вченого? image

image

Етичні та правові норми при створенні й використанні інформа — ційних ресурсів ґрунтуються на дотриманні:

Конфіденційності – права людини на автономію, свободу і дотримання таємниці особистої інформації, права на захист від утручання інших людей у приватне життя в інформаційному просторі;

Доступності – права кожної людини на отримання інформації, доступ до інформаційних технологій і до будь-якої необхідної інформації, дозво — леної для доступу в будь-який час і в будь-якому місці;

Інформаційної свободи – права вільного доступу до інформації і вільного висловлювання думок;

Захисту суспільства та кожної людини від негативної інформації, що становить загрозу національній безпеці через дії хакерів, доступність чи поширення інформації про наркотики, зброю тощо, небезпеку терорис — тичних актів;

Права власності на інформацію і норм авторського права;

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Точності – строгого дотримання інструкцій з використання та опра — цювання інформації, чесного й відповідального ставлення до інтелекту — альної власності, правомірного використання у своїх працях творів інших людей.

image Плагіат – привласнення Авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також

Використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора.

Плагіат розглядається як шахрайство, крадіжка чужого твору чи його частини. Існує три типи плагіату:

Копіювання чужого твору (як без, так і з відома автора), оприлюднення його під своїм іменем;

Сумісне наведення власних думок, ідей із запозиченими в інших авторів без зазначення цитованих джерел;

Перефразування чужого твору без правильно оформленого посилання на оригінал.

Використовуючи інформацію з чужих творів, слід дотримуватися таких правил цитування:

Думка автора наводиться дослівно – береться в лапки, в квадратних дужках після неї вставляється посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається);

Цитується великий уривок тексту – його можна не брати в лапки, а відділяти від основного тексту певним способом (шрифтом, накресленням, кеглем, абзацними відступами тощо);

Застосовується скорочення цитати – місце скорочення позначається квадратними дужками з трикрапкою всередині;

Здійснюється перефразування цитати, зміна словоформ чи відмінків певних слів – цитата не береться в лапки, але в квадратних дужках, після

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Неї, вставляється посилання на джерело (його порядковий номер зі списку використаної літератури, який додається).

Перевіряємо себе

Що означає право інтелектуальної власності? image

Назвіть об’єкти інтелектуальної власності. image

Що захищає авторське право? image

Для захисту чого не може використовуватись авторське право? image

Назвіть основне положення авторського права.

Укажіть критерії, яким мають відповідати твори, щоб отримати захист за законами про авторське право. image

Що, на вашу думку, означає “порушення особистих немайнових прав авторів (право авторства, право на ім’я, право на захист своєї репутації, право на публічне використання твору)”? image

Які дії називають плагіатом? image

Розгляньте рис. 1.1 і 1.2. Що долучено до них на виконання вимог охорони авторського права? image

 

Виконуємо

Складіть список об’єктів інтелектуальної власності та коротко охаракте — ризуйте їх. image

image

image

Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів і технік, що можуть бути використані у творі. Знайдіть у мережі Інтер-

Нет 4 об’єкти, для захисту яких воно може використовуватись, охарактери — зуйте їх. image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]