ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Перевіряємо себе

 

Який вид циклів застосовується для опрацювання рядкових даних? image

Якого типу S[i], якщо S – рядкова змінна? image

3 Яких правил набору тексту слід дотримуватись, щоб правильно відділяти слова одне від одного? image

Для чого слід вилучати подвійні пропуски з тексту? image

Що відбудеться, якщо до рядкової змінної з 200 символів додати ще одну рядкову змінну довжиною 100 символів? image

 

Виконуємо

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. Підрахуйте, скільки разів серед цих символів трапляється символ “+” і скільки – “*”. image

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. З’ясуйте, чи трапляється у цій послідовності символів група із трьох крапок (“…”). image

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. З’ясуйте, чи є в послідовності члени si та si+1 такі, що si – це кома, а si+1 – тире. image

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. Відомо, що серед членів послі — довності є хоча б одна кома. Знайдіть натуральне і таке, що si – останнє входження коми. image

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. Отримати перше і, для якого символи si та si+1 є літерою “а”. Якщо такої пари символів у послідовності немає, то відповіддю має бути число 0. image

image

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. З’ясуйте, чи є серед сим — волів послідовності пара сусідніх літер “он” і “но”. image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

Виведіть послідовність літер: a; ab; abc; abcd; …; abc…xyz на екран. image

8.4. Пошук заданого підрядка

Підрядок має важливе значення під час опрацювання рядкових даних, оскільки в одному рядку, зчитаному з клавіатури чи з текстового файла можуть бути і символи абетки, і цифри (числа), й інші символи, що утво — рюють потрібні для користувача композиції: словосполучення чи слова.

Приклад 8.4.1. Скласти програму, яка скрізь у заданому тексті mytext замінить деяке слово на інше слово такої ж довжини (word1 на word2).

Var mytext, word1,word2 : string; i, k : integer;

Begin

Write(‘Введіть текст: ‘); readln(mytext);

Write(‘Введіть шукане слово: ‘); readln(word1); write(‘Введіть інше слово: ‘); readln(word2);

K := length(word1);

For i := 1 to length(mytext) – k do if copy(mytext, i, k) = word1 then begin

Delete(mytext, i, k); insert(word2, mytext, i) end;

Writeln(mytext); end.

Тобто в цій програмі ми знайшли послідовність у рядку і замінили її на іншу послідовність (слово). Ця операція подібна до функції “Автозаміна” у текстових редакторах і досить часто застосовується користувачами під час опрацювання текстових даних.

Перевіряємо себе

Як відокремлюється слово в тексті? image

Як здійснити пошук словосполучення у рядку? image

Що буде результатом виконання програми, в якій у рядок довжиною 200 символів, починаючи зі 101, вставляють ще 155 символів? image

Що вам відомо про функцію “Автозаміна” у текстових редакторах? Як ви її використовували? image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Що буде результатом виконання програми 8.4.1, якщо слова word1 і word2 різної довжини? image

Виконуємо

Перевірте, чи є частиною заданого слова слово “тол” (скажімо, для слова “столяр” відповідь має бути “так”). image

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. З’ясуйте, чи є у цій послідов — ності символів така група із трьох крапок, що стоять одна за одною, якій не передує крапка і за якою не стоїть крапка. image

Дано натуральне n і символи s1, s2, …, sn. Виведіть на екран усі літери, що є в послідовності, в алфавітному порядку; знаки операцій розмістіть у кінці нової послідовності, не змінюючи їх порядку. image

Зберіть усі цифри з рядка в новий рядок і виведіть на екран повідомлення про кількість символів – цифр і новий рядок. image

Напишіть програму, яка здійснює перетворення введеного числа в ряд — ковий тип і навпаки – введеного рядка цифр (до 8) у число. image

image

Запропонуйте спосіб перетворення введеного рядка цифр із комою як роздільником на число дійсного типу. image

image

Напишіть програму, яка здійснює перетворення введеного рядка цифр із комою як роздільником на число дійсного типу. image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]