ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Val (r1, s1, s2) Засилає у числову змінну s1 числовий образ рядка r1. Якщо це можливо, то змінна s2 отримує значення 0, інакше – числове значення номера першого недопустимого символу заданого рядка

Приклад 8.2.1. Вилучити з фрази а пропуски, коми і крапки, інші символи продублювати. Вивести результат.

Var a, b, c : string; i : integer; begin

Write(‘Введіть текст: ‘);

Readln(a); //Вводимо будь-яку фразу

B := ‘‘;

For i := 1 to Length(a) do begin

C := Copy(a, i, 1); // або так: c := a[i];

If (c <> ‘,’) and (c <>‘.’) and (c <>‘ ‘ ) then b := b + c + c

End; writeln(b);

End.

Перевіряємо себе

Які операції над рядками можна здійснювати? image

Якого найбільшого (найменшого) значення може набувати функція LENGTH? image

Що є результатом виконання функцій: COPY, CONCAT, POS? image

Для чого використовують процедури: INSERT, DELETE? image

Для чого використовують процедури: STR, VAL? image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Виконуємо

Вилучіть усі букви “а” із заданого тексту. image

Вилучіть із тексту зайві пропуски між словами, залишаючи по одному. image

Підрахуйте в заданому тексті кількість слів, що мають подвоєну літеру. image

Визначте, яких слів у заданому тексті більше – тих, що починаються на “к” чи тих, що починаються на “а”. image

Визначте довжини всіх слів у рядку та запишіть їх у одновимірний ціло — числовий масив. image

6.image Сформуйте масив рядкових даних зі списком класу. image

7.image Слова з масиву A(N) надрукуйте в порядку збільшення їх довжин. image

8.3. Алгоритми опрацювання значень елементів рядкових величин

– пошук заданого символу, підрахунок символів

8.3. Алгоритми опрацювання значень елементів рядкових величин

– пошук заданого символу, підрахунок символів

 

Оскільки рядок можна розглядати як одновимірний масив із символь — них елементів, то для їх опрацювання застосовуються ті ж алгоритмічні конструкції, що й для звичайних одновимірних масивів: цикли з параме — тром. Кожний окремий елемент рядка – це символ (тип char), тому над ними можна виконувати ті ж операції, що й над звичайними символами.

Приклад 8.3.1. Нехай задано рядок ‘Я люблю інформатику’. Визначити довжину рядка. Вивести на екран друге слово цього рядка.

Const S1: string = ‘Я люблю інформатику’; var i, k,m, n1,n2: integer;

Begin m:=0;

K:=length(S1); // Визначаємо довжину рядка

Writeln(‘Довжина рядка k=‘, k);

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

For i:=1 to k do // Переглядаємо всі символи рядка

If S1[i]=‘ ‘ then // Шукаємо пропуск

Begin m:=m+1;

If m=1 then n1:=i; // Визначаємо номер першого

If m=2 then n2:=i // та другого пропусків

End;

For i:=n1+1 to n2–1 do

Write(S1[i]); // Виводимо слово між двома пропусками

End.

Приклад 8.3.2. Кожне слово текстового рядка вивести в окремому рядку екрана.

Var S : String; i : Byte; begin

Write(‘Введіть текстовий рядок: ‘); ReadLn(S);

WriteLn(‘Слова:’);

For i:=1 to Length(S) do if S[i] = ‘ ‘ then

WriteLn // перейти до наступного рядка екрана

Else

Write(S[i]); // вивести на екран i-й символ рядка S

End.

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]