ІНФОРМАТИКА для 9 класу


 

P=7 n=20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#7 У к р а ї н а

Знаходиться символ, код якого дорівнює 7 n – розмірність рядка

P – поточна довжина рядка

Текстові рядки або їх елементи виводяться на екран стандартними процедурами WriteLn, Write.

WriteLn(S); // На екран буде виведено усі символи рядка S

For i:=7 to 13 do Write(S[i]); // На екран буде виведено символи рядка S, які мають номери від 7 до 13, тобто ‘столиця’

Операції над значеннями типу String

Для позначення операції з’єднання двох рядків використовується символ (+). Результатом такої операції є рядок, утворений приєднанням символів другого рядка праворуч від символів першого рядка. Символи другого рядка, які в результуючому рядку матимуть номер більший за 255, не приєднуються. Наприклад:

‘abcd’+’efghi’

Для порівняння рядків використовуються операції відношення <,

>, <=, >=, =, <>. При порівнянні рядків здійснюється порівняння кодів символів зліва направо за стандартом ASCII. Наприклад: ‘ABCD’ < ‘AD’, ‘ABC’ < ‘abc’, ‘MNL’ > ‘MN!’.

Перевіряємо себе

Які дані мають тип рядок? image

Як у мові Pascal описуються рядки? image

 

Яким найменшим і найбільшим може бути рядок?

Як отримати доступ до окремого елемента рядка?

Що відбудеться, якщо ввести з клавіатури текст розміром понад 255 символів? image

 

Виконуємо

У тексті слова розділені одним пропуском. Обчисліть кількість слів у тексті. image

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

У тексті всі букви “а” замініть на “у”, обчисліть кількість замін. image

Обчисліть кількість букв “т” в заданому тексті. image

Обчисліть сумарну кількість букв “а “ і “к” в заданому тексті. image

 

Визначте кількість слів у тексті, який набрано без дотримання редакторських вимог: слова можуть бути відокремлені декількома пропусками, а після ком, крапок, двокрапок і тире немає пропусків. image

 

8.2. Стандартні функції та процедури для опрацювання символьних і рядкових величин

8.2. Стандартні функції та процедури для опрацювання символьних і рядкових величин

 

Існує два способи опрацювання даних типу string: за першим способом можна опрацьовувати весь рядок як єдине ціле, застосовуючи до нього функції та процедури. За другим способом можна розглядати рядок як

Масив, складений із елементів-символів, і опрацьовувати його за правилами роботи з елементами масиву. Однак для опрацювання рядкових даних, на відміну від інших масивів, є низка спеціальних підпрограм:

 

Функції для роботи з рядками:
Length (<рядок>) Визначає кількість символів у рядку
Copy (r, m, n) Дає n символів рядка r, починаючи з символу з номером m
Concat (r1, r2, …, rn) З’єднує рядки r1, r2, …, rn в один рядок
Pos (r1, r2) Визначає номер символу, з якого починається входження рядка r1 у рядок r2
Процедури для роботи з рядками:
Insert (r1, <змінна>, n) Вставляє рядок r1 у рядок, заданий змінною, починаючи з позиції n
Delete (<змінна>, m, n) Вилучає n символів із рядка, заданого змінною, починаючи з позиції m
Str (<число>, <змінна>) Переводить числове дане в дане типу рядок

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms