ІНФОРМАТИКА для 9 класу


WriteLn(‘Упорядкований масив:’); for i := 1 to N do Write(A[i], ‘ ‘); WriteLn;

End.

Для оцінки швидкодії алгоритмів різних методів упорядкування зазви — чай використовують такі показники: кількість операцій надання значень; кількість порівнянь.

Теоретичні та практичні дослідження алгоритмів прямих методів упо — рядкування показали, що і за кількістю порівнянь, і за кількістю операцій надання значень вони мають квадратичну залежність від довжини масиву

N. Винятком є метод упорядкування вибором, який має число операцій надання значень порядку n*ln(n). Цю властивість методу упорядкування вибором доцільно використовувати при впорядкуванні даних складних структур, коли на одне порівняння виконується кілька операцій надання значень.

Якщо порівняти розглянуті методи, то в середньому методи упорядку — вання вставлянням і упорядкування вибором приблизно еквівалентні й у кілька разів (залежно від довжини масиву) швидші ніж метод встанов — лення обміном.

Перевіряємо себе

image

Якій частині програми відповідає блок-схема, подана на рис. 7.29? Пояснити. image Скопіювати блок-схему в зошит і на кожній гілці алго-

Ритму чи біля блока написати відповідні команди чи умови програми. image

Написати пояснення до прикладу 7.9.3. image

image

image

Яким чином у програмі Приклад 7.9.1 надаються значення елементам масиву? image Якими за типом і за значенням вони можуть бути?

Запропонуйте та перевірте спосіб визначення кількості операцій повто — рення для кожного з методів упорядкування масивів. image

Доведіть, що для методу впорядкування вибором число операцій надання значень порядку n*ln(n). image

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Виконуємо

Збільшіть кількість елементів масивів у прикладах 7.9.1–7.9.3 до 1000, застосуйте генератор випадкових чисел для формування масивів image і пере — вірте час виконання алгоритмів. image

Дано масиви В (20) і С (30). Із цих масивів слід отримати впорядкований за зростанням масив А (50). Масиви У (20) і С (30) заздалегідь упорядковані за зростанням. image image

Увести масив В (n) дійсних чисел. Знайти суму від’ємних елементів масиву та їх кількість. Обчислити середнє арифметичне елементів масиву. Замінити ним 1-й, 3-й, 5-й елементи. Кількість елементів масиву не менше 10 і міститься в програмі. image Кількість елементів масиву вводиться з клаві — атури перед уведенням значень елементів. image

Запропонуйте ідею способу сортування масивів; image реалізуйте її. image

image

Змоделюйте у групі (класі) алгоритми сортування масивів з вико — ристанням табличок з даними. image

Тема Розроблення алгоритмів роботи з одновимірними масивами та їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитися опрацьовувати одновимірні числові масиви

 

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

6. image Підготуйте доповідь про вдосконалені способи сортування масивів. image

Практична робота № 12

 

Завдання

Скласти програму формування та друкування масиву з N елементів, значення яких – цілі числа з проміжку [а, b].

Вимоги до програми:

Число елементів N увести з клавіатури;

Масив формувати за допомогою генератора випадкових чисел;

Результати формування вивести на екран в одному діалоговому вікні, вказавши для кожного елемента масиву його індекс та значення.

Протабулювати функцію y=f(x) на проміжку [а, b] з кроком h, вико — риставши два одновимірні масиви (X, Y). Результат вивести на екран у вигляді двох стовпців (X | Y), між якими зробити уявну розмітку.

 

Тема Класичні алгоритми для роботи з масивами та їх реалізація у вигляді програм

Мета Навчитися кодувати алгоритми роботи з масивами мовою Паскаль

 

Практична робота № 13

 

Завдання

Написати програму знаходження мінімального і максимального елементів одновимірного масиву, за бажанням користувача.

Написати програму сортування елементів одновимірного масиву одним із відомих вам способів, пояснивши суть алгоритму.

8. ПРОГРАМУВАННЯ. СИМВОЛЬНІ ТА РЯДКОВІ ВЕЛИЧИНИ

8. ПРОГРАМУВАННЯ. СИМВОЛЬНІ ТА РЯДКОВІ ВЕЛИЧИНИ

 

Типи величин використовуються для того, щоб раціонально розпо — ділити пам’ять комп’ютера і уникнути непередбачуваних ситуацій, що виникають тоді, коли над величинами виконуються неприпу-

Стимі операції.

 

8.1. Символьні та рядкові величини

Дані типу рядок — це послідовність довільних символів (тобто елементів символьного типу char). Застосовуються символьний і рядковий типи даних для опрацювання текстів, які вводить корис-

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Тувач у програму, для зчитування даних із текстових файлів та для аналізу текстів, пошуку окремих символів і слів, упорядкування даних (за абеткою).

 

Для опрацювання послідовностей символів (рядків) визначено тип даних String – одновимірний масив символів. Розмірність такого масиву (найбільша довжина рядка) задається у квадратних дужках за ідентифі — катором String у розділах описів змінних і вказує на розмір пам’яті, яка виділяється для збереження символів. Якщо розмірність не вказується, то за замовчуванням приймається найбільша довжина рядка, що дорівнює 255. Надати значення змінній типу String можна за допомогою стандартної процедури введення ReadLn або за допомогою оператора присвоєння. При

Цьому визначається нова довжина рядка.

Var S1 : String[20]; S : String;

Begin S1 := ‘Україна’;

S := ‘Київ – столиця України’;

Поточна кількість символів рядка зберігається в елементі під номе — ром 0 і вказує на справжню кількість символів, що зберігаються у масиві. Нумерація символів масиву починається з 1.

Схематично розміщення символів у масиві S1 можна подати так:

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]