ІНФОРМАТИКА для 9 класу


 

10 0.00000111,

0.122Е+3333,

567Е-3333 Сим — воль — ний  

Char Символьні константи міс — тять один символ, який обме — жено одинарними лапками  

1 ‘А’, ‘B’, ‘c’, ‘2’ Рядко — вий  

String Рядок символів довжиною не більше 255 Зале — жить від довжини ‘АBc2’  

Логіч — ний  

Boolean Константи логічного типу мають два можливих зна — чення: True (істинне)

І False (хибне)  

1 5<10 – True

5>10 – False

Складні типи даних складаються з елементів, що належать до простих типів. Це – масиви, множини, рядки, записи, файли, динамічні змінні, вказівки, лінійні списки (стеки, черги), нелінійні списки (двійкові дерева, несиметричні дерева, тексти, графи), процедурний тип, об’єкти.

Приклад оголошення змінної, у яку в пам’яті комп’ютера буде записано результат виконання математичних дій у мові програмування Pascal та середовищах, що її підтримують (Delphi, Lazarus), виглядатиме так:

Содержание

Var a:real;

Користувач може задати в програмі свій тип даних. Підрозділ опису користувацьких типів даних Type задається перед розділом опису змінних. Якщо користувацькі типи даних у програмі не використовують, то цей розділ не вказується.

Перелічувальний тип задається переліком усіх значень, яких може набувати змінна цього типу. При описі окремі значення вказуються через кому, а весь список подається в круглих дужках. Наприклад:

Type Season= (winter, spring, summer, autum ); Temp= (23,24,25,26);

Інтервальний тип. Його опис полягає у поданні двох констант, що визначають межі діапазону значень для кожної змінної. Обидві константи мають мати один і той же стандартний тип (окрім real). Наприклад:

Type S=1..30;

Сh=‘a’..’f’;

Вказівники – змінні цілого типу, у яких зберігаються адреси пам’яті. Тобто вказівник володіє значенням пам’яті відповідної йому змінної. Посилання на значення змінної через вказівник називається непрямою адресацією.

Type PtStack=^Stack; Stack=array[1..40] of real;

Процедурний тип дає змогу оголосити змінні, яким може бути при — своєно імена процедур і функцій, а також передавати такі змінні та імена як параметри. Опис процедурних типів має такий самий синтаксис, як і оголошення процедур і функцій:

Type Tproc1=procedure (var x, y:real); Tproc2=function ( x:real):real;

Після розділу опису типів користувача іде опис змінних Var, де, зокрема, програміст може використовувати свої типи даних, описані в розділі Type.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Перевіряємо себе

Навіщо потрібно описувати типи даних? image

У чому полягає основна відмінність між типом Integer і типом Word? Чим вони подібні? image

Чи можна задавати значення константи в основному тексті програми? image

Чи може змінна рядкового типу містити один символ? image

Чи дійсний тип включає цілочисловий тип? image

Чим подібна і чим відрізняється мова програмування від мов, якими спілкуються між собою люди? image

Як поєднані між собою прості й складні типи даних? Наведіть при — клади. image

 

Виконуємо

image

Перевірте, з точністю до якого знака може бути виведена на екран константа Рі. image Скільки байтів міститиме цей запис? Обґрунтуйте

Відповідь.

Задайте наближене значення константи Рі з точністю до другого знака після коми (тобто Pi = 3,14). image

Опишіть змінну дійсного типу та присвойте їй ціле значення. У якому вигляді це значення відображатиметься при виведенні її на монітор? Пере — вірте свою здогадку, написавши відповідну програму. image

Що відбудеться, якщо у змінну типу Integer буде передане число 40000? Перевірте свою здогадку, написавши програму. image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]