ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Бухгалтерський облік Інше Облік громадян, що потребують допомоги, ведення статистики надання соціальних послуг Страхова діяльність

Інформатики створюються нові інформаційні засоби й технології для розв’язання проблем у різних галузях науки, техніки, повсякденному житті. Інформаційні технології застосовуються для опрацювання інформації, представленої у формі документів – креслень, малюнків, текстів, поданих у формі звукових і світлових сигналів, електричних струмів і нервових імпульсів тощо.

Можливі класифікації інформаційних технологій наведені в табл. 1.1.

Операції над інформацією, що виконуються при описанні реальних й ідеальних об’єктів, можна узагальнити, застосувавши поняття моделі (рис. 1.3).

Реальний світ

Послідовне абстрагування

Інформаційна модель

Концептуальна модель Логічна модель Математична модель Алгоритмічна модель

 

Рис. 1.3. Узагальнена модель подання відомостей про об’єкт

image Інформаційна модель – відображення об’єкта (процесу) предметної області у вигляді певного опису (повідомлення).

Предметна область – частина реального світу (об’єктів, процесів), яка досліджується або використовується. Джерелами даних у будь-якій предмет — ній області є об’єкти і їх властивості, процеси та функції, виконувані цими об’єктами або з ними. Відображення предметної області в інформаційних технологіях здійснюється в процесі послідовного абстрагування моделями кількох рівнів (рис. 1.3). Предметна область, або її частина, подається у вигляді інформаційної моделі.

Для побудови інформаційної моделі та її подальшого використання потрібно здійснити низку перетворень інформації (даних), кожне з яких відбувається з обов’язковим дотриманням певних правил, застосуванням апаратного і програмного забезпечення.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Галузь знань і продуктивної діяльності людини, яку ми називаємо ІТ, неможливо уявити без складових, які дуже стисло описані вище. Виник — нення і розвиток ІТ стали можливими завдяки тому, що людство у ХХ ст. досягло величезних успіхів в усіх без винятку галузях науки, особливо в математиці, фізиці, хімії, економічній теорії.

Основоположником ІТ в Україні й у колишньому Радянському Союзі був В. М. Глушков, засновник всесвітньо відомого Інституту кібернетики НАН України. Нині Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій

Посідає 56-те місце у світі (Всесвітній економічний форум; шоста щорічна доповідь, 2016). У попередньому рейтингу Україна перебувала на 71-й позиції. У рейтингу лідирує Данія, завдяки зразковій нормативно-правовій базі і чіткій політиці держави з поширення інформаційних технологій.

В Україні сформовано дуже високий рівень підготовки програмістів, завдяки чому наша країна є одним зі світових центрів фрілансингового програмування.

Найбільш поширеними й ефективними нині стали інформаційні сис — теми (ІС). Ними кожен із нас користується щодня. У інформатиці поняття “система” найчастіше використовують для позначення сукупності технічних засобів і програм. Доповнення поняття “система” словом “інформаційна” відображає мету її створення і функціонування.

image Інформаційна система – сукупність засобів, методів і персоналу, що забезпечують зберігання, опрацювання та відтворення інформа-

Ції з метою виконання певних завдань.

У функціонуванні інформаційної системи (ІС) виокремимо такі етапи. Пошук і отримання даних – формування первинних повідомлень, що фіксують результати певних операцій, властивості об’єктів і суб’єктів дослідження й управління, параметри процесів, зміст нормативних і

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Юридичних актів тощо.

Накопичення і систематизація даних – організація їх розміщення, упорядкування з метою забезпечити швидкий пошук потрібних відомо — стей, можливість поновлення даних, захист їх від спотворення, втрати і порушення цілісності їх структури тощо.

Відображення даних – подання знайдених за запитом або згенерова — них даних у формі, придатній для сприйняття людиною. Виведення на друк, побудова графічних ілюстративних матеріалів (графіків, діаграм), формування звукових сигналів (мовленнєвих повідомлень) тощо.

Повідомлення, які формуються на першому етапі, можуть бути звичай — ним паперовим документом і/або повідомленням у «машинному вигляді», тобто даними, придатними для подальшого опрацювання комп’ютером. Дані можуть бути отримані також із первинних перетворювачів сигналів – датчиків температури, тиску, координат, швидкості тощо. Нині набуває поширення отримання первинних даних завдяки здійсненню цілеспря — мованого пошуку в мережі Інтернет і наступному опрацюванню з метою виокремлення певних закономірностей.

Більшість інформаційних систем працює з користувачем у режимі, подіб — ному до діалогу між людьми. Такий режим називають діалоговим режимом, хоча правильніше було б називати його “фатичним діалогом” (від латинського fata morgana – марево, міраж), тобто імітацією реального діалогу між людьми. Програмні компоненти інформаційних систем містять: підсистему, яка реалізує діалог (уточнення запиту користувача), підсистему обробки

Даних, підсистему управління даними. Для мережних інформаційних систем важливим елементом є комунікаційний сервіс, який забезпечує взаємодію вузлів мережі під час спільного розв’язання задачі. Значна частина функціональних можливостей інформаційних систем закладається в системному програмному забезпеченні: операційних системах, системних бібліотеках та конструкціях інструментальних засобів розроблення. Крім програмної складової інформаційних систем важливу роль відіграє також інформаційна складова, яка задає структуру даних, забезпечує управління даними та об’єктами, що є їх джерелами.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Перевіряємо себе

Що є предметом вивчення інформатики як науки? image

Що таке дані? Як їх отримують? У якій формі подають? Наведіть приклади.

image

Назвіть об’єктивні причини виникнення інформатики як науки і як галузі діяльності людини. image

 

Які об’єкти вивчає теоретична інформатика і якими методами?

Які об’єкти вивчає прикладна інформатика і якими методами?

image

Проаналізуйте загальне визначення поняття технології» і для кож — ного з трьох компонентів подайте відповідну конкретизацію в ІТ. image

Назвіть відомі вам форми подання даних, якими користуються, не засто — совуючи обчислювальну техніку; застосовуючи обчислювальну техніку. image

На яких носіях можуть зберігатися дані без використання обчислювальної техніки; з використанням обчислювальної техніки? image

Чому побудова моделі об’єкта майже завжди передбачає абстрагування від деяких його властивостей? image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]