ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Інформації, які ґрунтуються на використанні обчислювальної техніки.

У широкому розумінні поняття «технологія» – це спосіб виконання людиною корисної перетворювальної діяльності за допомогою соціально організованої діяльності, яка включає три компоненти: інформаційний (наукове обґрунтування), матеріальний (знаряддя праці) та соціальний (фахівці, що мають професійні навички). У результаті діяльності науковців

Таблиця 1.1

Можливі класифікації інформаційних технологій

 

За засобами, що використовуються
Традиційні (документи і каталоги, в яких використовуються документи в формі паперових копій, мікрофільмів, записів на магнітній стрічці тощо) Програмно-керовані автомати (комп’ютери) та їх мережі
За завданнями, які виконуються
Опрацювання даних Автоматизація функцій управління Підтримання прийняття рішень Електронний документообіг
За технологічними операціями
Робота з тексто-

Вими доку — ментами

Робота з елек — тро — нними табли — цями Робота з базами даних Робота з гра-

Фічними об’єк — тами

Робота з муль — тиме — дійним контен — том Робота

З гіпертек — стовими і гіперме — дійними системами

Робота

З системами, в яких реа — лізовано елементи штучного інтелекту

За типом користувацького інтерфейсу
Пакетний (застаріло) Діалоговий Мережний (подібний до Веб — сторінки)
За способом зберігання даних і побудовою мереж
Локальні Багаторівневі Розподілені Глобальні
За предметними галузями
Наука, виробництво, підприємництво Освіта Фінансові галузі Соціальні послуги
Збирання, накопичення

І первинне опрацювання даних

Управління виробничими

І науково-дослідними об’єктами

Моделювання об’єктів і процесів галузі дослідження, управління ними Інше Засоби навчання, призначені для унаочнення об’єктів вивчення, відтворення процесів тощо Репозиторії навчальних матеріалів різного рівня і призначення Інше Податкова діяльність Банківська діяльність

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів


Уроки помогут изучить структуры компиляторов Паскаль abc, FreePascal, TurboPascal онлайн
FAQ is built by WPcustoms