ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Оператор присвоєння (:=);

Оператор безумовного переходу (goto);

Оператор звертання до процедури (функції).

Структурними операторами називаються ті, що складаються з інших операторів. До них належать:

Складний оператор – набір операторів, поміщених в операторні дужки

(begin – end);

Умовний оператор (if then else);

Оператор вибору (case);

Оператори циклу (repeat, while, for);

Оператор приєднання (with).

Для якісного написання програми слід виконати такі етапи:

Постановка задачі.

Аналіз умови задачі.

Знаходження розв’язків задачі.

Вибір формалізованого розв’язку задачі (того, який можна описати математичними рівняннями, формулами).

Побудова блок-схеми алгоритму формалізованого розв’язку задачі.

Написання програми за складеною блок-схемою.

Компіляція програми та усунення недоліків, виявлених під час компіляції.

Перевірка коректності роботи програми для різних діапазонів вхідних даних і набору даних, для яких відомий кінцевий результат.

Передання програми замовникові зі супровідними інструкціями щодо особливостей побудови та роботи програми.

Супровід роботи програми у замовника впродовж тестового періоду.

 

7.1. Загальні відомості про середовище візуального програмування Lazarus

7.1. Загальні відомості про середовище візуального програмування Lazarus

 

Призначення і структура візуального середовища програмування Lazarus. Використання форми для створення графічного інтерфейсу, визначення потрібних для цього об’єктів і їх властивостей. Створення та виконання найпростіших проектів у середовищі Lazarus. Головне

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Меню Lazarus. Форма. Компоненти на формі. Редактор тексту. Об’єкт – вла — стивості й методи. Інспектор об’єктів. Події та їх опрацювання.

 

Компілятор Free Pascal compiler і середовище Lazarus можуть бути вста — новлені на будь-яку кількість комп’ютерів безкоштовно, можуть використо — вуватися без обмежень, їх вихідні тексти повністю доступні для вивчення і модифікації. Запуск середовища Lazarus здійснюється стандартними засобами ОС Windows. Відкриються вікна середовища (рис. 7.1).

У середовищі Free Pascal здебільшого навчаються основ програмування, а в середовищі Lazarus додано можливість застосовувати модульний і процедурний підходи.

Із використанням Lazarus написано багато проектів, у тому числі: 64-бітна версія Total Commander, Ubuntu Control Center, XERO CODER (комерційна платформна IDE), графічний редактор LazPaint (альтер — натива paint. net), MyNotex, ігрові движки і конструктори (ToastEngine, Game Maker).

Lazarus має такі властивості:

Підтримка перетворення проектів Delphi;

Підтримка кількох типів синтаксису Pascal: Object Pascal, Turbo Pascal, Free Pascal;

Підтримувані для компіляції ОС: Linux, Microsoft Windows (Win32, Win64), Mac OS X;

Середовище програмування Lazarus забезпечує розроблення програм у візуальному та консольному режимах. У візуальному режимі в спе — ціальному вікні, яке називається формою, спочатку створюється інтерфейс майбутньої програми, а потім розробляється програмний код. Інтерфейс майбутньої програми будується зі спеціальних компонентів (кнопок, пра — порців тощо) з різними властивостями.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image Для кожного компонента в середовищі є готовий програмний код, який автоматично переноситься в поле текстового редактора

Після розміщення на формі відповідного об’єкта.

Програміст розробляє лише той код, який безпосередньо описує алго — ритм опрацювання даних.

У консольному режимі інтерфейс не розробляється, а одразу розро — бляється програмний код. Дані здебільшого вводяться з клавіатури, а результати виконання коду виводяться на екран монітора.

На вашому комп’ютері зовнішній вигляд середовища може відрізнятися від зображеного на рис. 7.1. Наприклад, може не бути вікна форми, а інші вікна розташовуватимуться інакше й матимуть різні розміри. Кожне вікно користувач може згорнути, змінити його розміри й місце розташування за допомогою стандартних засобів роботи з вікнами ОС Windows.

Головне вікно Lazarus (рис. 7.1) складається з трьох частин: головного меню (Файл, Правка та інші), панелі інструментів (ліворуч під головним меню) і палітри компонентів на вкладках Standard, Additional та інших. Головне вікно відкрите протягом усього часу роботи середовища. Якщо його закрити, закриються всі вікна й відбудеться вихід із середовища.

Призначення частини пунктів головного меню аналогічне призначенню однойменних пунктів інших прикладних програм, зокрема, текстового про — цесора. Команди меню Файл призначені для роботи з файлами, команди меню Правка – для редагування початкового коду програми, команди

Меню Пошук забезпечують пошук за зразком, а команди меню Вигляд використовуються для налаштування зовнішнього вигляду середовища програмування.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image

Рис. 7.1. Вікна середовища програмування Lazarus

На панелі інструментів розташовані кнопки команд, що часто вико — ристовуються. Кнопки призначені для зручності й прискорення роботи користувача. Вони дублюють деякі команди головного меню. Після наве — дення на них курсора миші з’являються підказки з коротким викладом

Дій, які виконуються після натиснення кнопки. Тут містяться кнопки Нова форма image),Зберегти image),Виконати image).

На палітрі компонентів розташована значна кількість компонентів, які

Користувач може розміщувати на формі, створюючи інтерфейс майбутньої програми. Ці компоненти згруповані за функціональним призначенням. За замовчуванням відкриваються компоненти групи Standard (рис.

image

7.2). Зазвичай компонентів групи Standard вистачає для оформлення нескладного інтерфейсу програми. Найчастіше застосовуються такі ком-

image

image

Поненти: TButton ( ), TLabel ( ), TEdit( ).

image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]