ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Програми перекладу Особливості Недоліки

Вписати у рядках назви електронних словників і програм перекладу, які доступні вам і які ви використовуватимете.

Виконати переклад тексту англійською мовою. (Використайте для роботи файл “Патріотичне виховання”, створений вами при виконанні практичної роботи № 7).

Заповнити позиції “Особливості” та “Недоліки”, здійснивши оціню — вання результатів перекладу за використання обраних програм-перекла — дачів.

image

СЛОВНИЧОК

Содержание

FineReader – система оптичного розпізнавання текстів, яка дає змогу розпізнавати тексти, набрані практично будь-якими шрифтами, без попереднього навчання.

Автор електронного документа – фізична або юридична особа, яка ство — рила електронний документ.

Адресат – фізична або юридична особа, якій адресовано електронний документ.

Візуальна форма подання електронного документа – відображення даних, які містить документ, електронними засобами або на папері у формі, прийнятній для сприйняття змісту.

Графічний редактор – комп’ютерна програма, призначена для створення і редагування зображень на екрані комп’ютера та зберігання їх у багатьох популярних форматах, наприклад, JPEG, PNG, GIF, TIFF.

Дані – інформація, подана в формі, прийнятній для її опрацювання елек — тронними засобами.

Електронний документ – документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включаючи його обов’язкові реквізити.

Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукуп — ність процесів створення, опрацювання, надсилання, передавання, отри — мання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та в разі потреби з підтвердженням факту отримання таких документів.

Електронний словник – комп’ютерна база даних, яка містить словникові статті, що дають змогу швидко знайти потрібні слова (словосполучення, фрази).

Електронний цифровий підпис – вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача. Електронний цифровий підпис накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа.

Копія документа на папері для електронного документа – візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, визначеному законодавством.

Обов’язковий реквізит електронного документа – обов’язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили.

Оригінал електронного документа – електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним підписом автора або підписом, прирівняним до власноручного підпису відповідно до Закону України “Про електронний цифровий підпис”.

Посередник – фізична або юридична особа, яка у визначеному законодав — ством порядку здійснює приймання, передавання (доставку), зберігання, перевірку цілісності електронних документів для задоволення власних потреб або надає відповідні послуги за дорученням інших суб’єктів елек — тронного документообігу.

Програми перекладу забезпечують повний цикл перекладу всього документа: введення початкового тексту, переклад іншою мовою, редагування, форматування й збереження перекладеного тексту. Реєстраційна картка документа – основна одиниця обліку в системі, яка містить дані для формування статистичних і аналітичних звітів по

Різних інформаційних зрізах та забезпечує легкий пошук.

Система електронного документообігу – інформаційна система, що охоплює діловодство та підготовку документів і поєднує їх із зовнішнім середовищем електронного обміну.

Система оптичного розпізнавання символів – програма автоматичного введення текстових документів у комп’ютер.

Сканер – пристрій, що використовується для аналізу початкового зобра — ження або тексту, його оцифровування і збереження з метою подальшого опрацювання, зберігання у цифровій формі або виведення на друк.

Суб’єкти електронного документообігу – автор, підписувач, адресат і посередник, які набувають передбачених законом або договором прав і обов’язків у процесі електронного документообігу.

 

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

image

6. КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

6. КОМП’ЮТЕРНІ ПУБЛІКАЦІЇ

 

Документ, електронний документ, текст, растрове зображення, векторне зображення.

Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони. Структура публікації. Основні складові публікацій. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій. Зв’язки між об’єктами публікації. Алгоритм створення комп’ютерної публі-

Кації. Створення, збереження, відкривання та друкування публікацій.

 

6.1. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони

6.1. Поняття комп’ютерної публікації. Програмні засоби для створення публікацій. Види публікацій та їх шаблони

 

image Публікація (лат. publiko – проголошувати публічно) – оприлюднення певних повідомлень (новин, розпоряджень, указів, наукових досягнень,

Літературних творів тощо).

Донедавна публікаціями вважали лише документи, виконані полігра — фічним способом. У інформаційному суспільстві публікаціями називають також електронні документи, розташовані на веб-сайтах у мережі Інтернет, які можна переглядати за допомогою браузерів. До електронних публікацій відносять і вміст цифрових носіїв (компакт-дисків, флеш-накопичувачів тощо), які розповсюджуються через мережі продажу або інакше.

Отже, залежно від форми подання і способу оприлюднення документа розрізняють друковані та електронні публікації.

image Друковані публікації – книги, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо, виконані друкуванням на папері або інших

Матеріалах.

Друковані публікації донедавна виготовляли лише в друкарні. Мате — ріали до друку готували видавництва, фахівці яких створювали макети книг, журналів, газет тощо, а поліграфічні підприємства їх друкували. Нині друковану публікацію можна підготувати, використовуючи настільну видавничу систему.

image Зазвичай друковані публікації передбачають виготовлення певної кількості примірників – Тиражу, Або Нáкладу.

Послідовність виготовлення тиражу публікації полягає в такому.

Підготовка матеріалів для публікації – тексту та ілюстрацій – у електронному вигляді.

Розроблення схеми розміщення матеріалів на сторінках (макету — вання).

Створення макета публікації за розробленою схемою – розміщення матеріалів публікації на її сторінках (верстання).

Створення матеріалів для тиражного друку – друкування сторінок публікації на плівці або інших носіях.

Виготовлення тиражу публікації – друкування сторінок на папері, розрізання на сторінки, скріплення сторінок тощо.

 

image Електронні публікації – документи (книги, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо), що розповсюджуються

З використанням електронних носіїв даних (компакт-дисків, дискет, флеш-носіїв тощо) або комп’ютерних мереж.

image Макети – шаблони публікацій одного типу (одного змісту, призна — чення), які відрізняються між собою лише кольоровим чи шрифтовим

Оформленням об’єктів.

Види макетів публікацій

Розрізняють такі види макетів комп’ютерних публікацій:

Публікації для друку – макети публікацій, призначених для подаль — шого роздрукування;

Веб-вузли та електронна пошта – типи макетів, призначених допомогти створити просту веб-сторінку або публікацію, призначену для надсилання у формі електронного листа;

Набори макетів – усі макети необхідної офісної документації, витри — мані в єдиному стилі;

Порожні публікації.

Засоби для створення публікацій

Настільні видавничі системи мають апаратну та програмну складові. Апаратна складова – персональний комп’ютер, пристрої друку (принтер, копіювальний апарат, плотер) і пристрої введення даних (сканери, графічні планшети), пристрої для брошурування, обрізання

Паперу тощо.

Програмна складова – спеціальні програми підготовки макета публі — кації.

Усе це може розміститися на столі користувача. Тому системи отримали назву настільні видавничі системи (англ. desktop publishing – настільні публікації).

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Програмне забезпечення видавничих систем поділяється на системи професійного (QuarkXPress, Frame Maker, Adobe PageMaker, Adobe InDe — sign, Scribus Portable) та початкового рівня (Microsoft Publisher, PagePlus). Короткий опис і логотипи програмних засобів, призначених для ство-

Рення публікацій, подано на рис. 6.1.

 

image

Microsoft Word текстовий процесор, що входить до пакета при — кладних програм MS Office. Працює під ОС Windows, Linu

 

image

Writer текстовий процесор, що входить до пакета прикладних програм OpenOffice. org. Працює

Під UNIX-подібними ОС, а також із ОС Windows

 

image

AbiWord прикладна програма типу текстового проце — сора, призначена для роботи в ОС Linux та інших UNIX-подібних ОС, а також ОС Windows

 

image

Microsoft Publisher видавнича система, що входить до пакета прикладних програм

Microsoft Office. Працює під ОС Windows, Linux, Мас OS

 

image

Microsoft Works простий офісний пакет прикладних програм, призначених для домаш — нього використання.

Працює під ОС Windows, Мас OS

 

image

QuarkXPress професійна видавнича система, розроблена компанією Quark Inc.

Сучасні версії програми працюють і під ОС Windows

 

image

Adobe PageMaker перша професійна настільна видавнича система, яку розро — била компанія Aldus Corporation у 1985 році для роботи з комп’юте — рами Apple Macintosh.

Сучасні версії програми працюють і під ОС Windows

 

image

Adobe InDesign професійна настільна видавнича система, яку розробила компанія Adobe Systems. Сучасні версії програми працю — ють під ОС Windows, Мас OS

 

image

Scribus настільна видавнича система. Функції про — грами аналогічні функ-

Ціям програм Adobe InDesign і QuarkXPress. Створена для користу — вачів, які працюють із ОС Linux, Unix, Мас OS, Windows тощо

Рис. 6.1. Програмні засоби, призначені для створення публікацій

Структура публікації. Основні складові публікацій

Структура публікації. Основні складові публікацій

 

У більшості видавничих систем передбачено візуальне подання пара — метрів документа і вказівок щодо подання змісту, створення і заповнення текстових блоків і блоків зображення. Слід зазначити, що у видавничій системі, на відміну від текстового процесора, окремі фрагменти документа типізовані, їх можна опрацьовувати як незалежні об’єкти.

Головні складові публікації – зображення і текстові фрагменти, що розміщуються у об’єктах-контейнерах. Таке розміщення дає змогу комбі — нувати зображення і текстові фрагменти й раціонально розташовувати їх на сторінці (рис. 6.2).

Врізка

Заголовок

Основний текст

Ілюстрація

Врізка

Колонтитул

Врізка

Заголовок

Основний текст

Ілюстрація

Врізка

Колонтитул

 

Зазвичай будь-який друкований чи електронний документ має такі складові – поля: набірне поле, у якому розміщують текстові блоки та блоки зображення, колонтитули. Текстові блоки складаються із заголовків, колонок із основним текстом, таблиць (за потреби).

image

Рис. 6.2. Зразок публікації з головними складовими

Усі тексти містяться в об’єктах-контейнерах, які називаються напи — сами (інші терміни – текстові блоки, рамки, текстові поля, поля). Саме ця

Властивість дає змогу комбінувати і правильно розташовувати на сторінці головні об’єкти публікації.

Таким чином, елементами публікації є:

Текстові блоки (поля, написи) – контейнери для тексту;

Блоки зображення – контейнери зображень растрової чи векторної графіки;

Елементи оформлення документа – векторні об’єкти, використовувані для оформлення комп’ютерної публікації (у тому числі візерунки).

Загальний вигляд (структуру) публікації задає макет.

Набір типізованих фрагментів, сформований у єдиний об’єкт, розгля — дають як шаблон документа.

image Шаблон – порожня форма документа з коментарями про те, як заповнювати кожне поле. Шаблоном також називають форму

Документа з уже заповненими полями, які можуть слугувати як при-

Клад.

Шаблон можна створити на основі будь-якої публікації, підготовленої у верстальній системі. Наприклад, можна заощадити час, створивши головну публікацію, яка містить логотип і відомості про установу, та зберегти цю публікацію як шаблон. Відтак щоразу під час створення нового документа можна використати шаблон, додавши унікальні для цього документа відомості. Застосування шаблону для регулярно створюваних публікацій не лише заощаджує час, але й гарантує якість і узгодженість.

Категорії шаблонів:

Публікації для друкування – призначені для подальшого роздруку — вання (бланки, буклети, візитівки, календарі, плакати тощо);

Порожні сторінки – призначені для подальшого наповнення;

Веб-вузли та електронна пошта – покликані допомогти створити просту веб-сторінку або публікацію, призначену для надсилання у формі електронного листа.

 

Перевіряємо себе

Що означає термін “публікація”? image

Як розрізняють публікації, залежно від способу оприлюднення документа? image

Які публікації належать до друкованих? image

Які публікації належать до електронних? image

5. image Які програмні засоби використовуються для створення публікацій? image

Для чого призначені настільні видавничі системи? image

image

Які частини настільних видавничих систем відносять до апаратної складової? image

image

Які частини настільних видавничих систем відносять до програмної складової? image

9. image Що таке макет? image

6.2. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій.

Зв’язки між об’єктами публікації

6.2. Особливості роботи з графічними і текстовими об’єктами під час створення комп’ютерних публікацій.

Зв’язки між об’єктами публікації

 

Робота з графічними об’єктами включає:

Вставляння та редагування графічних зображень;

Вставляння та редагування автофігур;

Додавання об’єктів WordArt.

Робота з текстовими об’єктами передбачає використання команд і опцій, аналогічних іншим програмним продуктам MS Office. Текстові поля зв’язу — ються в одну статтю за допомогою відповідної кнопки на панелі інструментів. Вона зв’язує два текстових поля. Для переходу від одного зв’язаного поля до іншого використовуються відповідні кнопки у верхній і нижній його частинах.

Створення комп’ютерної публікації

Надалі розглядатимемо програмний засіб MS Publisher, який є частиною офісного пакета MS Office. За використання MS Publisher можна:

Створювати та розповсюджувати професійно підготовлені матеріали та ділову документацію для друкування, розміщення їх у Інтернеті, вико — ристання в електронних листах;

Створювати публікації, що містять тексти й ілюстрації, підготовлені в середовищах текстового і графічних редакторів, компонуючи ці матеріали та розміщуючи їх на різній кількості сторінок і колонок;

Готувати оригінал-матеріали друкованої продукції (газети, журнали тощо);

Розробляти прості веб-сайти і веб-сторінки.

Підготовка публікації – складна технологічна процедура, алгоритм якої складається з послідовності взаємозв’язаних етапів:

Макетування;

Підготовка тексту;

Підготовка ілюстрацій;

Вибір шрифтів;

Верстання;

Друк оригінал-макета.

Щоб швидко створити публікацію, можна діяти за алгоритмом: вибрати дизайн публікації → додати текст → вставити графіку → нала — штувати дизайн → налаштувати макет → обрати кольорові та шрифтові схеми.

Докладніше процес створення публікації, з орієнтацією на програмний засіб MS Publisher, подано далі.

Слід визначити тип публікації.

Підготувати текстові та графічні складові:

Текст, що буде розміщений у текстових полях;

Елементи оформлення документа – векторні об’єкти, використовувані для оформлення публікації (різноманітні візерунки тощо);

Малюнки (зображення, фотографії) – підготовлені або відредаговані за допомогою графічного редактора растрові зображення, якість яких суттєво змінюється внаслідок масштабування.

 

image

Рис. 6.3. Доступні шаблони програми MS Publisher: вкладка Створити меню Файл

Завантажити програму Microsoft Office Publisher. Першою відкриється вкладка Створити меню Файл. У правій частині вікна відкриється список доступних шаблонів (рис. 6.3). Обрати відповідний шаблон публікації.

Відкриється головне вікно програми MS Publisher, частину його елементів зображено на рис. 6.4.

image

Рис. 6.4. Елементи вікна програми MS Publisher

Змінити при потребі розмір сторінки та орієнтацію через вико — нання процедури: відкрити меню Макет сторінки → Параметри сторінки → вибрати розмір і клацнути піктограму, яка позначає потріб — ний розмір сторінки (рис. 6.4, 6.5).

Якщо потрібного розміру немає → натиснути кнопку Створити новий розмір сторінки.

З метою вирівнювання об’єктів можна використати Напрямні розмітки. Для вставляння та вибору напрямних: меню Макет сто — рінки → Напрямні → вставити потрібні (рис. 6.6).

image Напрямні лінії макета утворюють сітку, що повторюється на кож — ній сторінці публікації. Завдяки цьому зберігається однакова роз-

Мітка всіх сторінок публікації.

Для редагування тексту в Publisher можна скористатися засобами меню Файл.

Вставити текст з документа Word у рамку Publisher можна через

Меню Вставка → Вставити файл → у діалоговому вікні Додати текст обрати ім’я файла, який треба вставити.

image

Рис. 6.5. Засоби змінювання параметрів сторінки

image

Рис. 6.6. Засоби вставляння та вибору напрямних

Можна вставити дані з будь-якого іншого документа через меню

Вставка → Об’єкт → у вікні Вставка об’єкта обрати потрібне.

Щоб вставити текстовий файл, який не поміщається в рамку Publisher, використовують властивість Автозаповнення. Для цього потрібно підтвердити цю можливість у вікні запиту. Publisher самостійно поєднає сусідні рамки і розташований у них текст.

Для редагування написів: клацнути (виділити) об’єкт → на стрічці додасться меню Формат (Робота з написами) → обрати потрібне (рис. 6.7).

image

Рис. 6.7. Засоби налагодження текстових полів

image

image

Для того щоб текст, який не поміща — ється в одну рамку (напис), мав автоматично переходити в наступну текстову рамку, необ — хідно створити зв’язок між цими тексто — вими рамками. Для створення зв’язку між текстовими рамками: клацнути першу тек — стову рамку → в меню Формат (Робота з написами) обрати Створити зв’язок →

Вид вказівника зміниться на (свідчення того, що можна розпочинати зв’язування)

→ виділити всі інші порожні рамки → зв’я-

Зані рамки отримають позначки ► або◄,

Рис. 6.8. Зразок текстової рамки (напису), яка зв’язана з кілько — ма іншими (справа та зліва)

Що вказує напрямок зв’язку (див. рис. 6.4, рис. 6.8). Ланцюжок пов’язаних рамок утво — рюватиме статтю, що може розташовуватись

У різних рамках навіть на різних сторінках публікації.

Розірвати зв’язок можна за допомогою позначки image в меню Формат (Знаряддя для текстових полів).

Для групування об’єктів необхідно: натиснути Shift → клацнути по кожному об’єкту → в контекстному меню обрати Згрупувати.

Для застосування різних ефектів до шрифту слід використати кнопки групи Ефекти: тінь, утоплений або трохи піднятий шрифт.

За допомогою кнопок групи Оформлення можна створювати

Буквицю, застосовувати числові стилі, лігатури, використовувати стиліс — тичні набори та стилістичні варіанти; застосовувати орнаменти.

Розмір сторінки змінюється в меню Макет → Розміри (за допомо — гою цієї процедури також можна визначити розмір публікації). Не можна змінювати розмір сторінки, розмір паперу чи орієнтацію окремих сторінок у багатосторінковій публікації. Для роботи з багатосторінковою публікацією, яка містить різні окремі сторінки, бажано створити окремі документи для кожного з типів розміру паперу, розміру сторінки чи орієнтації, а потім уручну впорядкувати роздруковані аркуші публікації.

Змінити розмір паперу, орієнтацію та здійснити попередній перегляд змін і зв’язок між розміром сторінки та розміром паперу можна на вкладці Друк у меню Файл (рис. 6.9).

 

image

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]