ІНФОРМАТИКА для 9 класу


Для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики

для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів

1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СУСПІЛЬСТВІ

Інформаційні технології, програмно-керований автомат, етапи розв’язування задач на комп’ютері, інформаційні процеси.

Інформатика як наука та галузь діяльності людини. Інформаційні технології. Класифікація інформаційних технологій. Основні інфор — маційні процеси, їх характеристика та моделі. Етапи становлення

Інформаційних технологій. Інформаційні системи.

1.1. Інформатика як наука та галузь діяльності людини

Інформатика як наука сформувалась у середині ХХ ст. Передумовою її появи стало зростання обсягу інформації, яку треба було швидко опра — цьовувати в різних галузях діяльності людини, зокрема, для прийняття рішень щодо управління технологічними процесами й у військовій галузі. Інформатика охоплює ділянки пізнавальної діяльності людини, пов’язані з теоретичним і матеріально-технічним обслуговуванням систем збирання (пошуку), опрацювання й зберігання інформації. Поле діяльності науки інформатики визначають такі основні поняття: інформація, дані, модель, аналіз даних, алгоритм, програма.

Методи інформатики як науки ґрунтуються на уявленнях, спільних для природничо-математичних наук. Такими уявленнями є: об’єктивність знань, отриманих із досвіду, потреба перевіряти мисленнєві побудови експериментом.

Мета інформатики як науки – пошук нових знань у різних галузях діяльності, переважно з використанням обчислювальних машин.

image Інформація – основне поняття інформатики – є первинною і не означується.

Для деякого засобу опрацювання або людини інформація подається як сукупність відомостей, що отримуються з навколишнього середовища (вхідна інформація), видаються в навколишнє середовище (вихідна інфор — мація) або зберігаються всередині певної системи.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Найважливіші властивості інформації: об’єктивність і суб’єктивність, повнота, достовірність, доступність, актуальність.

image Даними називають подання інформації, що формується із сигналів, отриманих від реальних або віртуальних (у тому числі програм-

Но-реалізованих) об’єктів.

Дані можуть бути подані в різній формі, зберігатися на різних носіях. Під час інформаційних процесів дані перетворюються з одного подання на інше за допомогою різних методів. Із сукупності даних від одного або

Різних об’єктів можна отримати нові дані, що міститимуть нову інформацію. Наприклад, дані, подані як числові значення температури повітря і ґрунту протягом зими, кількості опадів восени та навесні в певному регіоні містять інформацію про передбачуваний урожай озимих зернових. Опрацювання цих даних для всіх регіонів світу, де вирощують озимі зернові культури, надасть інформацію, за якою можна спрогнозувати прибуток від продажу зерна для України як одного з найбільших у світі його експортерів.

Нині можна виокремити такі складові інформатики як галузі науки і продуктивної діяльності людини: теоретична, прикладна й технічна інформатика, інформаційні технології (ІТ). Інколи їх виокремлюють як три взаємозв’язані складові: теоретична (фундаментальна) інформатика, прикладна (практична) інформатика і практична діяльність (ІТ). Усі складові інформатики як науки мають справу зі спільними об’єктами, але методи їх дослідження різні.

image

Для теоретичної інформатики основ — ним об’єктом дослідження є загальні задачі пошуку, опрацювання та зберігання інфор — мації, виявлення закономірностей, за якими відбуваються інформаційні процеси, пошук шляхів використання інформаційних техно — логій у різних галузях людської діяльності, вивчення взаємозв’язку “людина – ЕОМ”, шляхи та методи впровадження теоретично знайдених рішень у інформаційні техно — логії.

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

image Теоретична інформатика Ґрунтується на математиці, її традиційних

І сучасних розділах – від алгебри і теорії чисел до найсучасніших теорій, які є основою побудови більшості баз даних і баз знань.

Незважаючи на те що математика, над — то – сучасна, здається відірваною від повсяк — денного життя, задачі, які вона розв’язу — вала і розв’язує, завжди беруть початок із реального життя. Одними з перших задач, спроби розв’язати які в загальному вигляді підштовхнули розвиток нових напрямів математики, були задачі про розфарбову — вання рисунка чотирма кольорами (відпо-

Рис. 1.1. Розфарбовування чотирма кольорами

(автор: Inductiveload — Based on a this raster image by chas zzz brown on en. wikipedia., CC BY-SA 3.0,

Https://commons. wikimedia. org/w/index. php? curid=1680050)

Відна теорема сформульована 1852 р., доведена – 1976 р., рис. 1.1), про знаходження шляху за певних умов (задача про кенігсберзькі мости, 1735 р., рис. 1.2).

image

Рис. 1.2. Історичне фото частини Кенігсберга, про яку йдеться в задачі про мости (джерело: http://nevsepic. com. ua/puteshestvie/page,4,6086-foto — ekskursiya-dovoennyy-kaliningrad-kenigsberg-642-foto-1-chast. html)

Потреба розраховувати страхові внески й виплати для людей різного віку зумовила розвиток теорії ймовірностей у поєднанні зі статистикою, а необхідність створити наукове обґрунтування керування зенітним вогнем під час Другої світової війни – поєднання теорії управління зі статистич — ними і ймовірнісними методами. Необхідність розшифровувати закодовані повідомлення фашистських військ під час Другої світової війни спонукала розвиток теоретичної криптографії (науки про шифри і шифрування) і створення першої в світі електронної обчислювальної машини.

Читать  ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА – Адміністрування програмного комплексу Денвер (Denwer)

Ці прикладні задачі, які стали предтечею різних галузей математики, нині розв’язують із використанням обчислювальної техніки.

image Практична інформатика забезпечує застосування теоретичних напрацювань для розв’язання стандартних завдань, а саме: збері-

Гання, пошук і опрацювання інформації з використанням структур даних; побудову алгоритмів, моделей розв’язання загальних або складних завдань. Одне з основних застосувань практичної інформатики – інженерія програмного забезпечення (англ. Software Engineering). Фахівці цієї галузі інформатики розробляють програми від ідеї до готового програмного забезпечення. Практична інформатика створює також інструменти для себе – компілятори, інтерпретатори, середовища візуального розроблення

Програм і проектів.

image

Прикладна інформатика Виникла як наука, що досліджує засто — сування теоретичних методів на практиці.

Завдяки їй сьогодні розвивається IT-індустрія. Фахівці з прикладної інформатики створюють бази знань, розробляють системи автоматизації виробництва, формують теоретичні основи проектування складних систем. Поняття “прикладна інформатика” ґрунтується на досягненнях теоретичної інформатики й інших наук. Це міжгалузева наука (або науки), що об’єднує декілька галузей і напрямів людської діяльності і знань. Наприклад, економіка давно є окремою і самостійною наукою. Але майже кожна задача виконується за допомогою певних програм: 1С, Audit Expert та ін. Для розроблення спеціалізованого програмного забезпечення знань економіста не досить, тому потрібен фахівець із комп’ютерної та обчислювальної техніки, математики, що знає еконо — міку. Приблизно так само можна пояснити появу низки спеціальнос — тей, які поєднують знання математики, інформатики, програмування зі знаннями економіки, юриспруденції, дизайну, природничих наук,

Читать  Формалізація та алгоритмізація обчислювальних процесів

Менеджменту тощо.

image Технічна інформатика забезпечує створення апаратної частини обчислювальної техніки на основі досягнень фізики твердого тіла,

Хімії, матеріалознавства, наприклад, основами мікропроцесорної техніки, комп’ютерної архітектури і розподілених систем.

Частиною технічної інформатики є комп’ютерна інженерія – наука, що досліджує будову комп’ютерів як багатокомпонентних систем і базується на досягненнях прикладної інформатики, фізики напівпровідників і матеріалознавства, технологій створення об’єктів з розмірами від кількох міліметрів до кількох нанометрів. Незважаючи на те що нині основою більшості комп’ютерів є відома архітектура фон Неймана, її технічна реа — лізація для всіх рівнів пристроїв, для багатопроцесорних систем постійно вдосконалюється. Важливий напрям технічної інформатики – зв’язок між комп’ютерами, який забезпечує електронний обмін даними і є технічною базою для Інтернету. Окрім розроблення фізичних реалізацій маршрути — заторів, комутаторів, міжмережних екранів, ліній зв’язку тощо, здійсню — ються розроблення і стандартизація правил обміну даними (мережних протоколів).

image Інформаційні технології, за визначенням академіка В. М. Глушкова, – це людино-машинні технології збирання, опрацювання та передавання

[Всего голосов: 6    Средний: 3.5/5]